104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Защита на личните данни

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

104. основно училище “Захари Стоянов” – гр. София
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

104. основно училище “Захари Стоянов” – гр. София, с Булстат: 000668537, с адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад № 60, тел./факс 859 51 24 като администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство.

Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано
„Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, 104. основно училище “Захари Стоянов” – гр. София (104. ОУ “Захари Стоянов”
/Училището) извършва в рамките на дейностите, които осъществява.
Всички лични данни се обработват добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничена само до обема и срока, законоустановени и/или необходими за постигане на тези законни цели.
Училището полага дължимата грижа за осигуряване на поверителността и предприема необходимите мерки, за да бъде предотвратено всяко неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.
Дейностите по обработване на лични данни се осъществяват в съответствие с настоящето Уведомление за поверителност и на приложимото законодателство.

I. Дейности по обработване на лични данни, цели и правни основания на обработването, категории лични данни и срокове за съхранение

A. Обработване на лични данни на ученици и техните родителите/настойници чрез формулярите за кандидатстване за прием и записване, както и в ходa на образователния процес

1. Категории лични данни

104. ОУ “Захари Стоянов” обработва лични данни на учениците и техните родители/настойници в съответствие и в обема, изискуем от приложимата нормативната уредба, сред които данни, свързани с:
• физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
• семейна и социална идентичност: семейно положение, родствени връзки, информация относно настойничество/попечителсво, предишно обучение (подготвителни групи) и др.;
• физиологическата, психическата и/или психологическата идентичност: информация относно здравословното състояние, съдържаща се в решения на ТЕЛК, медицински бележки, удостоверения и др.
• копия (за кандидатстване) и/или оригинали (за записване) на документите, когато предоставянето на същите се изисква от приложимото законодателство.
• други данни, когато същите се изискват от приложимото законодателство. В тези случаи Училището ще предостави своевременно необходимата информация.
2. Основания и цели за обработване на лични данни

104. ОУ “Захари Стоянов” събира и обработва тези данни с цел организиране на процеса по кандидатстване и прием в училището и администриране на обучението и образователния процес и всички свързани с него дейности.

Процесите по обработка при администриране на образователната дейност са свързани с изпълнение изискванията на Закона за предучилищно и училищно и образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (последно изменена с Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.), Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.), Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба
№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и други нормативни актове, касаещи кандидатстването, класирането и записването, както и дейността на обучението в 104. ОУ “Захари Стоянов”.

Не предоставянето на съответната информация би възпрепятствало Училището да осъществи приема и последващото обучение на ученика и/или изпълни законово задължение или официални правомощия в тази връзка.

Когато предоставянето и обработването на определени лични данни не е необходимо за някои от изброените цели, то ще се осъществява доброволно въз основа на допълнително съгласие, когато това е необходимо.

3. Срок за съхранение

104. ОУ “Захари Стоянов” съхранява предоставените лични данни за не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били събрани и за всяка друга съвместима и свързана цел и съобразно регламента на описаните по-горе нормативни актове. Така например, съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват до края на съответната учебна година.

4. Предоставяне личните данни от/на трети лица

Освен от родителите, информация за децата и учениците Училището получава от:
 – Столична община – район „Триадица“;
 – Регионално управление на образованието – София-град;
 – други централни и местни регулаторни органи;
 – други училища (при преместване на ученик).

104. ОУ “Захари Стоянов”, когато това е законно и/или необходимо предоставя данни на определени получатели, като :
 – Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието
– София-град и други централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 – съдебни органи в предвидените от националното законодателство ред и условия;
 – други училища (при преместване на ученик);
 – адвокати, счетоводители/счетоводни къщи, професионални консултанти и одитори.
 – доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация. В тази връзка Училището ползва услугите на „АСАП“ ЕООД;

 – доставчика на услугата Електронен дневник, позволяваща на родителите на дневна база да следят училищната дейност на своите деца. В тази връзка Училището ползва услугите на Школо ООД. Политиката за защита на личните данни на Школо ООД може да достъпите тук.
 – други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;

Б. Обработване на лични данни на учениците и посетителите на училището при осъществяване контрол на достъпа до сградата и осигуряване сигурността на учениците, персонала и посетителите на 104. ОУ “Захари Стоянов”.

1. Категории лични данни

104. ОУ “Захари Стоянов” обработва следните категории данни:

На учениците:
 – видео изображения, заедно с информация за времето, датата и локацията, създадени автоматично посредством записи върху магнитен носител чрез системата за видеонаблюдение.

На посетителите на Училището:
 – физическа идентичност: имена, час и дата на осъществената визита, снети ръчно на хартиен носител;
 – видео изображения, заедно с информация за времето, датата и локацията, създадени автоматично посредством записи върху магнитен носител чрез системата за видеонаблюдение.

Столична община автоматично събира посредством общинската система за видеонаблюдение видео изображения на учениците, персонала, посетителите и всички лица, попадащи в обхвата на видео заснемането. Повече информация относно системата за видеонаблюдение на Столична община може да откриете тук.
Не се извършва видеонаблюдение в стаите за почивка и лична хигиена на децата, в санитарните и обслужващите помещения.

2. Основания и цели за обработване на лични данни

Данните се обработват за защита на живота и здравето на учениците, обезпечаване сигурността на помещенията, имуществото и информацията на Училището, безопасността на персонала на училището и на посетителите, както и служат за предотвратяване и разкриване на евентуални нарушения и престъпления и евентуално установяване, упражняване и защита на правни претенции.

3. Срок за съхранение

Данните на посетителите се съхраняват на хартиен носител за срок не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца,
Видеозаписите се съхраняват на магнитен носител за срок не по-дълъг от два (2) месеца след заснемането, освен в случаите на инцидент или злонамерено деяние, когато записът ще се съхрани за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове.

4. Предоставяне личните данни на трети лица

Когато това е законно и/или необходимо, тази информация може да бъде предоставена на определени трети страни, сред които:
 – централни и местни органи и други публични органи; органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 – съдебни органи при провеждане на съдебно разследване по предвидените от националното законодателство ред и условия;
 – доставчици на услуги по поддръжка на системите за видеонаблюдение. В тази връзка Училището ползва услугите на LipTrade;
 – адвокатите, професионални консултанти и одитори;
 – други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;

Видео системата на Столична община осигурява непрекъсната свързаност на наблюдаваните обекти с ОДЦВ на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на СДВР.

В. Обработване на лични данни на физически лица и/или на физически лица, представители на юридически лица – контрагенти на 104. ОУ “Захари Стоянов”

1. Категории лични данни

104. ОУ “Захари Стоянов” обработва лични данни на физически лица и/или на физически лица, представители на юридически лица – контрагенти, сред които данни, свързани с:
 – физическа идентичност: три имена, ЕГН и паспортни данни от лична карта, служебен телефон, служебен имейл;
 – икономическа идентичност: участие в/представителство/позиция в дружество, банкова и финансова информация;

2. Основания и цели за обработване на лични данни

Данните се обработват за целите на възникването и управлението на договорни отношения и произтичащите от тях законови задължения в областта на счетоводството, данъчното законодателство и гражданския оборот и пряко свързани и съвместими цели, като например вътрешнo административнo отчитане, както и за установяване, упражняване и защита на правни претенции.

3. Срок за съхранение

Данните се съхраняват до изтичане на сроковете, определени в българското законодателство. Така например счетоводни документи ще се съхраняват за срок от 10 години, а други документи – до 5 години от предоставяне на услугата/приключване на отношенията, а при възникнал спор, същите могат да бъдат обработвани за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове.

4. Предоставяне личните данни на трети лица

Когато това е законно и/или необходимо, тази информация може да бъде предоставяне на определени трети страни, сред които:
 – централни и местни органи и други публични органи; органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 – съдебни органи по предвидените от националното законодателство ред и условия;

 – доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация.
 – адвокати, счетоводители/счетоводни къщи, професионални консултанти и одитори;
 – други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;


1. Категории лични данни

104. ОУ “Захари Стоянов” може да събира следната информация на посетителите на настоящата интернет страницата:

 – интернет идентификатори (автоматично, посредством „бисквитки“): техническа и статистическа информация за посещенията на интернет страница, която може да включва адреса на интернет протокола (IP), продължителност на посещението, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра, трафични и други данни, които сами по себе си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата (за повече информация: раздел Бисквитки по-долу).
 – име, електронен адрес и всякаква друга информация, която потребителят реши да сподели с Училището в съдържанието на своето съобщение при отправено искане или запитване чрез формата за контакт на интернет страницата.

2. Основания и цели за обработване на лични данни

Обработването на горепосочените данни е необходимо за подобряване нивото на обслужване и комуникация между Училището и родителите и отговор на отправените искания, запитвания, заявки и оплаквания. Техническите данни са необходими за осигуряване функционалността и правилната визуализация на съдържанието на интернет страницата.

Когато даден потребител се възползва от функцията „Абонамент за новини“, предоставеният електронен адрес се обработва за целите на изпращане на имейл бюлетини и се осъществява на основание – активно съгласие, дадено чрез вписване на електронния адрес в съответното поле и натискане бутона „Абониране“.

3. Предоставяне личните данни на трети лица

Когато това е законно и/или необходимо, тази информация може да бъде предоставена на и/или достъпена от определени трети страни, сред които :
 – централни и местни органи и други публични органи; органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
 – доставчици на услуги за целите на поддръжка на интернет страницата. 104. ОУ “Захари Стоянов” използва услугите на „ЛИП Трейд“ ООД.
 – адвокати, професионални консултанти и одитори;
 – други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;

4. Връзки към съдържание на трети страни

Този уебсайт може да предоставя връзки към интернет страници на трети страни, по отношение на които действат различни правила за поверителност.

5. „Бисквитки“

Бисквитките са малки текстови файлове с променливо съдържание, изпращани от сървъра и съхранявани на компютърното устройство на потребителя, които дават възможност за получаване на определена информация за потребителя, които се запазват в уеб браузъра на компютъра, мобилния телефон или друго устройство, свързано с интернет, от уебсайтовете, които потребителят посещава. Бисквитките не се свързват с компютърната система на потребителя и не повреждат неговите файлове.

Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „временни“. Постоянните бисквитки се съхраняват в уеб браузъра до изтичане на зададения срок, освен ако потребителят не ги изтрие преди това. Временните „бисквитки“ не се съхраняват от уеб браузъра и се изтриват автоматично при затваряне на браузъра.

Някои „бисквитки“ се изискват за правилното функциониране на сайта или поради съображения свързани с надлежното му функциониране, винаги са необходими. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат изключени. Поради това при блокирате на всички бисквитки (включително задължителните), достъпът до интернет страницата или части от нея може да бъде преустановен.

Има много сайтове, като например aboutcookies.org, които дават допълнителна информация и инструкции относно „бисквитките“ и как да променяте настройките на браузъра си относно тяхното третиране.

II. Права във връзка със защитата на личните данни

Правата, които всеки субект на лични данни притежава във връзка със защитата на личната му информация са предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679:
 – право на достъп до личните данни, обработвани от Училището, вкл. достъп до информация с какви лични данни разполага училището към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват (чл. 15 от Регламента);
 – право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от Училището (чл. 16 от Регламента);
 – право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламента) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от Училището, да бъдат изтрити;
 – право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламента);
 – право на преносимост –чл. 20, § 1 и 2 от Регламента предвижда възможността обработваните лични данни да бъдат изискани и получени в общо използван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или да същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато същите се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично;
 – право на възражение срещу обработването на лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламента;
 – право на всеки да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламента);
 – правото на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че училището обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламента);
 – правото на жалба до Комисия за защита на личните данни и правото на ефективна съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламента).

За да получите повече информация относно защитата на лични данни можете да пишете на електронната ни поща.

За да упражните някое от правата си може да ни изпратите подписано писмо по пощата или да попълните формуляр на място в Училището.

104. ОУ “Захари Стоянов” може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на всеки заявител. Искането може да бъде отправено и по електронен път, като документът е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, можете да се обърнете и към длъжностното лице по защита на данните в 104. ОУ “Захари Стоянов”, чийто функции се осъществяват от екипа на „Амнис“ ЕООД. Имейл за контакт: [email protected]