104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ИнТеРаЗу

104ОУ Захари Стоянов

Цел на иновацията: Повишаване: функционалната грамотност; уменията за работа в по-високите когнитивни нива, мотивацията за учене и формиране на дигитална грамотност и култура в мрежата, чрез въвеждане на иновативни методи за преподаване в прогимназиалния етап на обучение в 104. основно училище „Захари Стоянов”
Период- 3 г
Идеята:

– Учениците:

Да развият ключови компетентности: компютърни умения и инициативност, предприемчивост и култура на oбщуване в дигиталното пространство чрез решаване на конкретни проблеми, като използват основните възможности на изучавания софтуер. 

 – Да интегрират знания от различни учебни дисциплини.

 – Да проверяват знанията си по нестандартен начин при пълноценно сътрудничество с различни специалисти.

 – Да придобиват опит в защитена среда и решават житейски казуси в обучението.

– Учителите:

Да придобият умения за работа с Оffice365 и да го използват в ежедневната си работа, като създават, предоставят и насочват учениците към материали, свързани с учебното съдържание и материали за контрол и самоконтрол.

Да поставят и подпомагат решаването на изследователски задачи и насърчават креативността на учениците.

Да фасилитират решаването на проблем, изискващ познания по различни учебни предмети от ученически екипи.

Да получават качествена обратна връзка за нагласите и очакванията на учениците и родителите при избора на предмети от групи Б и В в училище.

Правила за работа с Office 365

С благодарност на родителите и учениците, които ни подкрепиха в идеята и са редом с нас и учениците ни в нелекия ни път за реализирането и.                                      Благодарим Ви!

Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2017/2018
Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2018/2019тук
Сравнителен анализ на данните от входната и изходна анкета  „Моят облак“ – 2018/2019
ученици 5. клас тук
ученици 6. клас  тук

Резултати от проведената анкета:

“Как избираме предмети за разширена и допълнителна подготовка?“ 2018/2019 година

ученици 5. клас ТУК                ученици 6.клас ТУК

Резултати от входна анкета „Моят облак“ – 2018/2019

ученици 5. клас тук                   

ученици 6. клас тук

Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходния тест 2017/2018     тук

Skip to content