104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Полезно за седмокласника

 


Указание за онлайн кандидатстване ТУК


 

Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране 

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. 

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане: 

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; 
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден; 
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Списък на училища-гнезда Списък 

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. 

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. 

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. 

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. 

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“. 

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected] 

Напомняме Ви, че цялата налична информация по приема в 8. клас се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.


Национално външно оценяване 2022/2023 г.

Дни за провеждане на НВО

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

Заявления за явяване на изпити за проверка на способностите се приемат в канцеларията на 104. ОУ от 8:00 до 16:00ч. в периода от 22.05.2023 г. до 30.05.2023 г.

Приложеното заявление  за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите  ТУК

Насочване на ученици: Комисията
за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от
Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца,
лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип
и ученици, настанени в приемни семейства, ще насочва ученици от
03.05.2023 г. до 22.05.2023 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г.

ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН
СОФИЯ-ГРАД

2023/ 2024 учебна година

 1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
  2023/ 2024 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-179/
  28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град
  ·        дневна и дуална форма на обучение;
  ·        задочна форма на обучение.
 1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – https://mc.government.bg/images/Durjaven%20plan_priem_2023-2024.pdf
 2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА
  Zapoved_RD_09_189_07_04_2023_DPP_23_24.pdf (government.bg)
 1. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
  ·        5. ВСУ „Пеньо Пенев“ – http://www.peta-vg.com/priem.html;
  ·        IV ВСГ „Отец Паисий“ – https://ve4erna.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/.
 1. ПРИЕМ В
  ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ – 
  https://sofia-seminaria.org/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ
НА ПАРАЛЕЛКИТЕ

Указания за кампания по прием
на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2023 г. (сряда )
09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2023 г. .( петък )
09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2023 г. (сряда )
09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2023 г. (петък)
09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2023 г. (понеделник)

    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2023 г. (четвъртък )
09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023  г. ( понеделник)

    14.00 – 17.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
на МОН за организация на дейностите в училищното образование с
 хронични заболявания, с
физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа,
и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни
семейства
представят следните
документи /оригинал и две копия/:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от
специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с
приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и
консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна
лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с
физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка,
удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за
учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за
настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

 • нотариално
  заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство,
  съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците,
  настанени в приемно семейство/.


При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за
самоличност.

Насочването на ученици
с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания,
физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за
насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в
профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от
министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и
науката.

Комисията НЕ насочва
ученици със специални образователни потребности, които ще получат
свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с
количествен показател.

Подробна информация за дейността на Комисията ще бъде публикувана на сайта на РУО – София-град.

 НВО по чужд език:

Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по английски език, трябва да подадат заявление от 01 февруари до 17 февруари 2023 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч.

Заявление за явяване на НВО по чужд език – тук

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование

Прогимназиален етап