104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Полезно за седмокласника

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023/2024

VІІ клас

График на дейностите.

Писмо до родителите.

ДАТИ ЗА НВО

Български език и литература19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 Приложеното заявление за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

 • изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 162. ОбУ „Отец Паисий“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“;
 • музика: 144. СУ „Народни будители“;
 • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“;
 • физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 21 до 31 май 2024 г., включително.

 Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

 НВО по чужд език: 

 Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език. 

Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по английски език, трябва да подадат заявление от 01 февруари до 16 февруари 2024 г. /вкл./  в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч. 

Заявление за явяване на НВО по чужд език –  ТУК 

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по английски език.

 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със
специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени
от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и
ученици, настанени в приемни семейства
 

Комисията
за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за
деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен
тип и ученици, настанени в приемни семейства
ще
приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за
организация на дейностите в училищното образование срокове /
в работни дни/
от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., в Регионално управление на
образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както
следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания,
с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от
родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и
ученици, настанени в приемни семейства /
в присъствието на лекар-педиатър/:

08.05.2024 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2024 г. (петък)                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

14.05.2024 г. (вторник)                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2024 г. (четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2024 г. (понеделник)          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                 14.00 – 17.00 ч.

 
   Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на
МОН за организация на дейностите в училищното образование с
 хронични
заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца,
лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен
тип, и ученици, настанени в приемни семейства
, представят следните документи /оригинал и две копия/:

 • заявление (по образец VII, X клас) с подредени желания;
 • протокол
  от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
  комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания,
  епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на
  районна експертна лекарска консултативна комисия (за учениците с
  хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания);
 • служебна
  бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от
  семеен тип (за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа,
  от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в
  приемни семейства);
 • нотариално
  заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно
  семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (за
  учениците, настанени в приемно семейство).

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването
на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните
заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните
специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на
заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани
паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и
съгласувани от министъра на образованието и науката.

ВАЖНО!!!
Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности,
които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за
 първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Резултатите
от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО –
София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО –
София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2024 г. за
учениците, завършващи  VII и X
клас
Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, съгласно Списък II на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на министерство на образованието и науката, Ви запознаваме с възможностите за насочване НА ВАШИТЕ ДЕЦА, УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, в училищата на територията на област София-град за учебната 2024/2025 г.
 
 ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД
2024/ 2025 учебна година
 1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-233/ 30.04.2024 г. на началника на РУО – София-град
 1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – https://mc.government.bg/images/Durjaven%20plan_priem_2024-2025.pdf
 2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА – https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2024/04/Zapoved_Sportni_Uch.pdf
 3. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
– 5. ВСУ „Пеньо Пенев“ –  https://5vsu-ppenev.com/priem/
 1. ПРИЕМ В ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“  Прием | (sofia-seminaria.org)

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

 

 

ü  Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

 

ü  Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас (публ. 01.09.2023 г.)

 

ü  Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)

 

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици –тук 

 

Модел на НВО 2023/2024 – ТУК

Skip to content