104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Полезно за седмокласника

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27906/15.07.2022 г., Ви информирам за следното:

В Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, чл. 65, ал. 1. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) е регламентирано „Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.“

На основание на този член Единната информационна система за изпити и прием /ЕИСИП/ е разработена така, че класирането се извършва на областно ниво.

Това означава, че ученик може да кандидатства и да бъде класиран във всяко РУО по отделно и няма да има пречка той да се запише в едното РУО, но да чака второ класиране в друго РУО.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

Актуална информация за кандидатстването след 7. клас можете да намерите ТУК

Ръководство за кандидатстване онлайн

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

 – Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

 – Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

 – Чужд език (по желание на ученика)– 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

Учебно-изпитни програми, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в не специализираните държавни и общински училища ТУК

В периода 26-27 май 2022 г., вкл. от 8:00 до 16:00ч. в канцеларията на училището ще се приемат заявления за полагане на изпит за проверка на способностите. Заявлението можете да получите в канцеларията на училището или да изтеглите ТУК 

Обръщаме внимание, че горепосочените заявления важат само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по спорт (хореография): 144. СУ „Народни будители“.

За полагане на изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

      График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

       Насочване на ученици с хронични заболявания

       Полезна информация за дейностите по провеждане на НВО и прием на ученици след 7. клас

       НВО по чужд език:

Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

 Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 07 февруари до 18 февруари 2022 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч.

Заявление за явяване на НВО по чужд език

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици –тук