104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Стъпките на успеха 2020

Каква е целта ни? 

Изграждане на социално и технологично образовани личности, способни да конструират личното си и професионално поведение и да вземат решения в полза на обществото чрез излизане от сферата на конкретния учебен предмет и акцент върху целостта на изучаваното.

Овладяване на ключови компетентности и развиване на способностите за решаване на проблеми чрез промяна на фокуса в обучението при използване на различни междупредметни връзки за изясняване на понятия, процеси и явления.

Формиране на интегративни качества на личността чрез интегрирано междупредметно взаимодействие по конкретен проблем и възприемане на света в неговата цялост

Продължителност: 2 години                                   Обхват: ученици 5Б;В;.- 6. Б;В клас

Идеята:

Успехът е постижим само възприемайки света като едно цяло и осъзнавайки своето важно място в него! Развиваме се, като интегрираме знания, умения и технологии

Учениците да:

 – повишат своята  четивна грамотност

 – осъзнато да интегрират  знания по поне три дисциплини за решаване на определен проблем

 – изградят умения за търсене и оценка на информация.

 – изградят умения за работа в екип и представяне на резултат от работата му.

 – изградят умения за себепознаване, самоуправление и контрол.

 – изградят умение за критично мислене и правилна самооценка.

 – изградят умения за защита на мнение и представяне пред публика.

Как ще го реализираме?

  •  Провеждане учебни часове, базирани на работа върху глобални теми в рамките на няколко предмета, в рамките на няколко   последователни часа в рамките на деня. 
  • Провеждане на интерактивни уроци в рамките на часа на класа. 
  • Екипно планиране, разработка и провеждане на уроците. 
  • Системно прилагане на самооценяване от учениците. 
Skip to content