104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме
1. Допустимо е родителите, на желаещите да участват  във втори етап на класирането ученици, да представят предварително попълненото заявление и без присъствието на място на ученика.
2. Напомняме, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

    3. На интернет страниците на училището е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че ако е необходимо коригиране на вече подадено заявление за участие в първи етап на класиране, това се извършва само от Комисията за информационно осигуряване и класиране /КИОК/, работеща в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, етаж 5, стая 503, не по-късно от 17.00 ч. на 07.07.2020 г.

Уважаеми родители, на 07.07.2020г. в 903часа  се проведе жребий в присъствието на училищната комисия за прием в първи клас и явили се четирима родители от поканени седемнадесет, подали заявления за прием, бяха изтеглени следните номера: 

  • ССР- 2291- В/06.07.2020г. 
  • ССР- 2297- В/06.07.2020г.

Записване на приетите ученици на 08.07. 2020г от 8:30ч. до 16:30ч. При записване родителят/настойникът представя оригинал на акта за раждане и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

Уважаеми родители, на 7.07.2020г. в 9:00 часа ще се проведе тегленето на жребий за обявените две свободни места в 1. клас. Всички подали заявления са уведомени.

Уважаеми родители,

104. ОУ обявява 2 свободни места за 1.клас /поради изтеглени документи/.

Заявления за прием се приемат на място на 06.07.2020г. от 8:30ч. – до 16:00ч.

 

Уважаеми кандидат-гимназисти,Уважаеми родители

 

Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

 

 

 


Абонамент за новини