104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Национални програми и Проекти

Проекти, по които работим 2023/2024

1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти, по които работим 2022/2023

1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2. „Участвай и променяй – родителят, активен

партньор в училищния живот“ 

3. „Заедно в изкуствата и спорта“

4.НП „Информационниикомуникационнитехнологии(ИКТ)
всистематанапредучилищнотоиучилищнотообразование“

5. Национална програма „Без свободен час“

6.НП “Бизнесът преподава”

7. „Занимания по интереси“ по Наредбата за приобщаващото образование

8. Програма на Столична община „СПОРТ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ“, ПОДПРОГРАМА „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“  –  „Спортувам в моята столица“ 

9. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – „По–бързо, по–високо,по–силно – заедно в училище“ 

Проекти, по които сме работили 2021/2022

1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2. „Участвай и променяй – родителят, активен

партньор в училищния живот“ 

3. Образование за утрешния ден“  –

– Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения:

– Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

4.  Национална програма “Иновации в действие”

5. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

– Модул1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на постиженията на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

– Модул3- “ Осигуряване на условия за екипна работа на учители по учебни предмети от прогимназиален етап“

6.НП “Осигуряване на съвременна образователна среда” – Подкрепа на целодневното обучение

7.НП „Информационниикомуникационнитехнологии(ИКТ) всистематанапредучилищнотоиучилищнотообразование“

8. Национална програма „Без свободен час“
9.НП “Бизнесътпреподава”

10. „Занимания по интереси“ по Наредбата за приобщаващото образование

Проекти, по които сме работили 2020/2021

1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2.„Споделена ваканция“  – по „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община“

3. Образование за утрешния ден“  –

– Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения:

– Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

4.  Национална програма “Иновации в действие”

5. Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул “Културните институции като образователна среда”

6. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“- Модул Б „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади“

7. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

– Модул1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на постиженията на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

– Модул2- “ Осигуряване на условия за екипна работа на учители по учебни предмети от прогимназиален етап“

8. Национална програма „Без свободен час“

9. Национална програма “ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

10. „Занимания по интереси“ по Наредбата за приобщаващото образование

 Проекти, по които сме работили

1. Проект BG05М20Р001-2.010 “Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОПНОИР 2014-2020

2. Национална програма  “Училището- територия на учениците”                 

3. Национална програма  “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час”

4. Национална програма “Твоят час”

5. Национална програма “Квалификация”

6. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ в училище )”

7. Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”- модул “Подобряване на училищната среда”

8. Към Център за приобщаващо образование- проект “Едно училище за всички”

9. Към БЧК- проект “Здраве в училище”

10. Проект BG051Р001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013- УСПЕХ

11. През  учебна 2014/2015 година 104. ОУ реализира нов  проект  „АБ на Добродетелите”. Той се осъществява с подкрепата на фондация „Благотворител” и има за цел да съдейства за нравственото и духовното образование на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. Още

12. Проект „Полиценрично инспектиране на мрежи от училища”

13. Проект „Кариери“ с грант на Виваком“

104ОУ Захари Стоянов
Стъпките на успеха_2021
Интегриран проект „ЗАМЪК“ /ИИ, Математика, ИТ, БЕЛ/ През месец февруари учениците от иновативните 6б...
104ОУ Захари Стоянов
Проекти
Проекти, по които работим 2021/2022 1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 2....
Skip to content