104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Иновация 2017/2020г

 иновативно

  • Цел на иновацията: Повишаванефункционалната грамотностуменията за работа в повисоките когнитивни нивамотивацията за учене и формиране на
  • дигитална грамотност и култура в мрежатачрез въвеждане на иновативни методи за преподаване в прогимназиалния етап на обучение в 104. основно училище „Захари Стоянов”
  • Период- 3 г
    • Идеята:

– Учениците:

Даразвиятключови компетентности: компютърни умения и инициативност,предприемчивост и културана oбщуване вдигиталното пространство чрез решаване на конкретни проблеми,катоизползват основнитевъзможности наизучавания софтуер

Да интегрират знания отразличниучебнидисциплини.

Да проверяватзнанията сипо нестандартенначинпри пълноценно сътрудничество с различни специалисти.

Да придобиватопит в защитенасреда и решаватжитейски казуси вобучението.

– Учителите:

Да придобиятумения за работа с Оffice365 и да го използват в ежедневнатасиработа, катосъздаватпредоставят и насочватучениците къмматериалисвързани сучебнотосъдържание иматериали законтрол и самоконтрол.

Да поставят иподпомагатрешаванетонаизследователскизадачи и насърчават креативността на учениците.

Да фасилитиратрешаванетонапроблемизискващпознанияпоразличниучебнипредметиотученическиекипи.

Да получават качествена обратнавръзказанагласитеиочакваниятанаученицитеи родителитеприизборанапредметиотгрупи Б и В в училище.

         Правила за работа с Office 365

          С благодарност на родителите и учениците, които ни подкрепиха в идеята и са редом с нас и учениците ни в нелекия ни път за реализирането ѝ.                                                        Благодарим Ви!             Виж тук.

  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2017/2018  тук
  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2018/2019тук
  • Сравнителен анализ на данните от входната и изходна анкета  „Моят облак“ – 2018/2019

 Резултатиот проведената анкета:

Как избираме предмети за разширена и допълнителна подготовка?“ 2018/2019 година

  ученици 5. клас ТУК                ученици 6.клас ТУК

  • Резултати от входна анкета „Моят облак“ – 2018/2019

           ученици 5. клас тук                   ученици 6. клас тук

  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходния тест 2017/2018     тук

                          

Skip to content