104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Устав на училищно настоятелство

У С Т А В
на
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 104 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ” ГР. СОФИЯ
„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ОСЪЩЕСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Училищното настоятелство при 104 Основно училище “Захари Стоянов” гр. София е доброволно и независимо сдружение с идеална цел за осъществяване на обществено полезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за лицата и семейството, Закона за народната просвета и Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства.
Чл. 2  Училищното настоятелство осъществява дейността си под наименованието :
“ Училищно настоятелство при 104 Основно училище “Захари Стоянов” гр. София.
Чл. 3  Седалището на новоучреденото  училищно настоятелство е в гр. София, СО – район Триадица, ул. “Костенски водопад” № 60.

Чл. 4  Дейността на училищното настоятелство се осъществява самостоятелно и във взаимодействие с училището и други юридически и физически лица при спазване на българското законодателство, настоящия Устав и решенията на неговите органи на управление. То може да се сдружава с други училищни настоятелства.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5 Училищното настоятелство има следните основни цели:

 1. да обедини усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело;
 2. да привлича за свои членове родители, учители, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към учебното дело, готови да съдействат за напредъка на училището;
 3. да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на училището;
 4. да представя сдружението пред обществеността, държавните органи, и други организации и привлича вниманието и съдействието им за решаване на училищни проблеми.

Чл. 6 За постигане на своите цели училищното настоятелство:
1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на учебното заведение;;
2. грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
3. подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти тяхното ефективно стопанисване  и целесъобразно използване;
4. подпомага училищното ръководство за създаване на всички необходими условия за нормална работа на учителите, възпитателите, учениците, административния и помощен персонал, като съдейства за изграждането и поддържането на материално-техническата база;
5. съдействат при организиране на ученическото хранене, зимния и летния отдих и други битови условия за учениците и учителите от училището;
6. подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците, а също и тяхната реализация;

7. участва при определяне на свободно – избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците и съдейства за тяхното финансиране и реализиране;
8. участват при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им;
9. подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение до 16 годишна възраст. Следи и съдейства за постоянно повишаване качеството на преподаване и повишаване на усвояването на материята от учениците;
10. подпомага материално социално слабите деца и техните семейства;
11. организира и провежда дискусии, лектории, консултации по проблемите на родители, ученици и техните семейства;
12. подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
13. съдействат на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.

ІІІ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 7 Органи на управление на училищното настоятелство (сдружението) са :

 1. Общо събрание (ОС) на всички членове на училищното настоятелство;
 2. Съвет на настоятелите (СН);
 3. Контролен съвет (КС) на сдружението.

ІV.ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 8 /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Състои се от всички негови членове – учредителите и допълнително приети (родители, учители, дарители, и други физически лица, готови да съдействат за целите и задачите на сдружението).
/2/ Общото събрание има следните правомощия :

 1. изменя и допълва устава;
 2. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите и на Контролния съвет;
 3. приема бюджета на сдружението, предложен от Съвета на настоятелите;
  4.  приема баланса и отчета за дейността на Съвета на настоятелите веднъж годишно;
  5.   взема решения относно дължимостта и размера на всtъпителния и годишния членския внос;
  6.  приема и изключва членове;
  7.   взема решение за участие в други организации;
  8.  приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  9. обсъжда и взема решения по организационни и структурни въпроси на сдружението, вкл. персонални въпроси, поставени на вниманието на общото събрание;
  10.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на   закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

/3/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж в началото на учебната година от Съвета на настоятелите или по искане на една трета от членовете на настоятелството  и ако Съвета на настоятелите не отправи покана в месечен срок от датата на писменото искане, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. При необходимост може да бъде свикано извънредно Общо събрание.
/4/ Поканата за общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща до членовете или се обнародва в ДВ и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
/5/ Общото събрание се счита за законно, ако  присъстват повече от половината членовете. Ако на събранието няма необходимия кворум, то се отлага с един час, провежда се на същото място и се смята за законно, колкото и членове да са се явили. В този случай не могат да се взимат решения по въпроси, които не са били предварително оповестени в дневния ред.
/6/ Решенията на общото събрание за изменени на устава, за преобразуване и прекратяване на сдружението или за сдружаването му с друго
се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
/7/ Всички решения се вземат с явно гласуване.

V.СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ /СН/
Чл. 9 /1/ Между общите събрания дейността на сдружението се ръководи от Съвет на настоятелите. Съветът на настоятелите управлява и организира цялостната дейност на сдружението. Той се състои от минимум три лица. Броя на членовете на Съвета на настоятелите и неговия състав се определя и избира от Общото събрание за срок от 3  години. ново
/2/ За избрани в рамките на определения брой на СН се считат получилите най-голям брой гласове.
/3/ Съветът на настоятелите има следните правомощия :

 1.  избира от своя състав и освобождава с явно гласуване председaтел и касиер;
 2. взема решения по всички въпроси, отнасящи се до целите и предмета на дейност на сдружението;
 3. приема годишен план за дейността за дейността на СН, предлага годишен бюджет и отчет за неговото изпълнение;
 4. взема решения с нарочен протокол изразходването на финансовите средства на настоятелството;
 5. подпомага училищното ръководство в дейността му за стопанисване и увеличаване на финансовите и материални средства, свързани с училището и съгласно устава на настоятелството.
 6. определя възнаграждение на касиера, ако има решение за това от Общото събрание;
 7. отчита дейността си веднъж годишно пред събранието, което го е избрало;
 8. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 10 /1/ Съветът на настоятелите провежда редовни заседания най- малко четири пъти годишно. Извънредни заседания се свикват  по решение на председателя или по искане на 1/3 от всички членове на СН. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

/2/ Заседанията са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на СН. Ако не се събере необходимия кворум (нужното число членове на СН), събранието се отлага за друг ден при същия дневен ред. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без възражения за това от всички членове на СН.
/3/ /Решенията на СН  се взимат с мнозинство 50% плюс един глас от присъстващите членове, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, решенията за разпореждане с имуществото на сдружението и за определяне на реда и организиране на дейността на сдружението вкл. тази в обща полза, за избор или освобождаване на председателя – с мнозинство от 2/3 от всички членове на СН. ново

Чл. 11 Председателят на СН :

 1. ръководи и организира дейността на настоятелството (сдружението) в съответствие със закона, Правилника за устройство и дейността на училищните настоятелства, утвърден от МОМН, Устава и решенията на Общото събрание на настоятелството и решенията на Съвета на настоятелите.
 2. Лично или чрез упълномощено от него лице представлява сдружението пред всички държавни, общински, административни и съдебни институции, както и пред обществени сдружения и организации и други физически и юридически лица.
 3. Участва в работата на Педагогическия съвет с правото да внася за обсъждане материали.
 4. Ръководи дейността на административния персонал, назначава и освобождава щатни и нещатни сътрудници.

Чл. 12 Мандатът на ръководството и председателя са за срок до 3 години.

VІ.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС)
Чл. 13 /1/ Контролният съвет се състои от трима члена и неговия състав се избира и освобождава от ОС на настоятелството, за срок от 3години. ново
/2/ КС избира от състава  свои председател, който свиква и ръководи заседанията.
/3/ Контролният съвет :

 1. Осъществява контрол по спазване на устава и изпълнение на решенията на общото събрание и Управителния съвет;
 2. разглежда постъпили молби от членове на сдружението;
 3. излиза с предложения и препоръки пред УС на сдружението и се отчита пред общото събрание.
 4. следи за стопанисването на имуществото на сдружението и осъществява текущ контрол над счетоводната му дейност.

VІІ. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 14  Член на сдружението може да бъде лице, избрано от Общото събрание на сдружението или от Съвета на настоятелите. Приемането на нови членове се извършва чрез писмено заявление, отправено до ОС или до СН , които в едномесечен срок от подаването му вземат решение. В заявлението кандидатът декларира, че е запознат с устава, споделя целите му и го приема изцяло. Новият член се счита за приет от датата на решението.  СН се задължава да информира членовете на сдружението в едномесечен срок от приема за ново постъпили членове. ново

Чл. 15 Член на сдружението има следните права и задължения:

 1. да участва в работата на училищното настоятелство;
 2. да избира и да бъде избиран в ръководството на училищното настоятелство;
 3. свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на настоятелството и дейността на училището;
 4. да спазва правилника и устава на училищното настоятелство, както и решенията на неговите органи;
 5. да оказва активно съдействие и дава принос за реализиране целите на училищното настоятелство в съответствие съсъ своите възможности;
 6. да прави имуществени вноски;
 7. има право да овластява трето лице да упражнява неговите права и да изпълнява задълженията му, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи той носи отговорност за неизпълнението на неговите задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 16 /1/Членството в сдружението се прекратява :
­ с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
­ със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член на сдружението;
­ с изключването;
­ с прекратяване на сдружението;
­ при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски в срок и системно неучастие в дейността на сдружението или грубо уронване престижа и авторитета на сдружението или на негови членове във връзка с работата им за сдружението.
/2/ Отпадането поради не внасяне на имуществени вноски и системното неучастие в дейността на сдружението се констатират от съвета на настоятелите по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.
/3/ При маловажни случаи на нарушения на задължения на член на сдружението управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.
/4/ При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 17 /1/Финансовите средства на сдружението се набират от имуществените вноски, дарения, завещания, помощи, спонсорство и други позволени от закона източници.
Чл. 18 /1/ Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, вземания, права на интелектуална собственост и други права, регламентирани от закона.
/2/ Приходите се събират от доброволни вноски на членовете на сдружението, наеми, имоти, лихви, дарения от физически и юридически лица, стопанска дейност и др. позволени от закона.
/3/ Сдружението не разпределя печалба. Всички приходи се използват за самоиздръжка и за организиране и осъществяване на основните цели на сдружението.
/4/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за подпомагане на обществено полезната му дейност, определена с решение на ОС след предварителна оценка на необходимостта от извършването й.
/5/ Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

Чл. 19 Съветът на настоятелите има право да взема решения за събиране на средства от родителите на учениците за охрана на училището, културни и спортни  мероприятия, форми на извънкласна дейност, екскурзии, отдих и др.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 20 Училищното настоятелство при 104 ОУ “Захари Стоянов” се учредява за неопределен срок.
Чл. 21 Прекратяването на сдружението става по решение на Общото събрание или по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 22 /1/При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация съгласно чл. 14 и чл. 43 от ЗЮЛНЦ.
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет или определено от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Сдружението има кръгъл печат с надпис “Училищно настоятелство при 104 ОУ “Захари Стоянов” – София”.
Чл. 24 За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и други приложими от действащото българско законодателство. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на Училищното настоятелство, състояло се на 30.11.1999 год. и включва всички изменения и допълнения, извършени от Общото събрание, проведено на   27.05.2003 г. и Общото събрание, проведено на   25.11.2010 г.