104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Elementor #4287

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. основно училище “Захари Стоянов” – гр. София, с Булстат: 000668537, с адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев,  ул. Костенски водопад № 60, тел./факс 859 51 24 като администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство.

Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно начина, по който 104. основно училище “Захари  Стоянов” – гр. София (104. ОУ “Захари Стоянов” /Училището) събира и обработва лични данни на кандидатстващите за прием на деца, ученици и техните родителите/настойници.

 1. Основни принципи на обработването

Всички лични данни се обработват добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничена само до обема и срока, законоустановени и/или необходими за постигане на тези законни цели.

Училището полага дължимата грижа за осигуряване на поверителността и предприема необходимите мерки, за да бъде предотвратено всяко неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

 

 1. Категории лични данни:

 

 1. ОУ “Захари Стоянов” обработва лични данни на децата, учениците и техните родители/настойници, предоставени чрез формулярите за кандидатстване и записване във връзка с осъществяването на прием на ученици в съответствие и в обема, изискуем от приложимата нормативната уредба, сред които данни, свързани с:
 • физическа идентичност: имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
 • семейна и социална идентичност: семейно положение, родствени връзки, информация относно настойничество/попечителство, предишно обучение (подготвителни групи) и др.;
 • физиологическата, психическата и/или психологическата идентичност: информация относно здравословното състояние, съдържаща се в решения на ТЕЛК, медицински бележки, удостоверения и др.
 • копия (за кандидатстване) и/или оригинали (за записване) на документите, когато предоставянето на същите се изисква от приложимото законодателство.
 • други данни, когато същите се изискват от приложимото законодателство. В тези случаи Училището ще предостави своевременно необходимата информация.
 1. Основания и цели за обработване на лични данни
 2. ОУ “Захари Стоянов” събира и обработва тези данни с цел организиране на процеса по кандидатстване и прием в Училището и администриране на обучението и образователния процес и всички свързани с него дейности.

В общинските училища на територията на Столична община регистрирането на деца, кандидатстващи за прием в първи клас се извършва по електронен път в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата. Повече информация относно процеса по регистрация, кандидатстване и записване може да откриете на адрес: www.kg.sofia.bg.

Процесите по обработка при администриране на образователната дейност са свързани с изпълнение изискванията на Закона за предучилищно и училищно и образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и други нормативни актове, касаещи кандидатстването, класирането и записването, както и дейността на Училището.

Непредоставянето на съответната информация би възпрепятствало Училището да осъществи приема и последващото обучение на ученика и/или изпълни законово задължение или официални правомощия в тази връзка.

 1. Срок за съхранение

Училището съхранява предоставените лични данни за не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били събрани и за всяка друга съвместима и свързана цел и съобразно регламента на описаните по-горе нормативни актове.

Така например, документите, които родителите/настойникът представят при записване на детето, се съхраняват за срок от 10 години съгласно Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община; всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на учениците в училището се съхраняват до края на съответната учебна година съгласно чл.8 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община; сроковете за информацията и документите, водени в рамките на дейността на училището, са определени в Приложение № 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

 1. Предоставяне личните данни от/на трети лица

 

Информация за децата и учениците Училището получава от:

Ø Столична община – район „Триадица“;

Ø Регионално управление на образованието – София-град;

Ø други централни и местни регулаторни органи;

Ø други училища (при преместване на ученик).

 

 1. ОУ “Захари Стоянов”, когато това е законно и/или необходимо предоставя данни на определени получатели:

Ø Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и други централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;

Ø съдебни органи в предвидените от националното законодателство ред и условия;

Ø други училища (при преместване на ученик);

Ø адвокатите, професионални консултанти и одитори;

Ø доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните ни системи на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация. В тази връзка Училището ползва услугите на „АСАП“ ЕООД;

Ø доставчика на услугата Електронен дневник, позволяваща на родителите на дневна база да следят училищната дейност на своите деца. В тази връзка Училището ползва услугите на Школо ООД. Политиката за защита на личните данни на Школо ООД може да достъпите тук.

Ø други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;

 

 1. Права във връзка със защитата на личните данни:

 

Правата, които всеки субект на лични данни притежава във връзка със защитата на личната му информация са предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679:

Ø право на достъп до личните данни, обработвани от Училището, вкл. достъп до информация с какви лични данни разполага училището към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват (чл. 15 от Регламента);

Ø право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от Училището (чл. 16 от Регламента);

Ø право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламента) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от Училището, да бъдат изтрити;

Ø право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламента);

Ø право на преносимост –чл. 20, § 1 и 2 от Регламента предвижда възможността обработваните лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или да същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато същите се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично.;

Ø право на възражение срещу обработването на лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламента;

Ø право на всеки да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламента);

Ø правото на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че училището обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламента);

Ø правото на жалба до Комисия за защита на личните данни  и правото на ефективна съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламента).

 

«   «   «

За да получите повече информация относно защитата на лични данни можете да пишете на електронната ни поща.

За да упражните някое от правата си може да ни изпратите подписано писмо по пощата или да попълните формуляр на място в Училището.

 1. ОУ “Захари Стоянов” може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на всеки заявител. Искането може да бъде отправено и по електронен път, като документът е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

«   «   «

 

При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, можете да се обърнете и към длъжностното лице по защита на данните в Училището, чиито функции се осъществяват от Петър Кьосев. Имейл за контакт: [email protected]