104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Плезно за седмокласника

 

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

 

Ръководство за онлайн кандидатстване:  ТУК

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

Списък на училищата гнезда

       

 

        Статистика за успеваемост по полове и изпити, РУО – София-град

 

 

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

ü Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

ü Математика – 18 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

ü Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2021 г., начало 9:00 ч.

 

Заявления за явяване на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт на учениците от VII клас, се подават в канцеларията на училището в срок от 27 до 28 май 2021 г. в приемното време на канцеларията е от 8:30 до 16 ч. 

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита! 

Бланка заявление за явяване на изпит за проверка на способностите ТУК

НВО по чужд език: Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по Английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

 Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 15 февруари до 19 февруари 2021 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч.

Заявление за явяване на НВО по чужд език ТУК

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 година на места по държавен план-прием по Наредба №10. 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове задеца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици,настанени в приемни семейства

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година ТУК

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-147/18.01.2021 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в неспециализираните държавни и общински училища ТУК

 Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук