104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Организация на учебното време за периода 05.05. 2021- 28.05.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че:

– Учениците от I до IV клас продължават да се обучават присъствено.

– Учениците от пети до седми клас се осъществява при спазване на следния график:

на 05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас, останалите класове /VI и VII / провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V и VI клас, учениците от VII клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас, учениците от V клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365.

Обучението от разстояние в електронна среда от разстояние се извършва при следния график:

От 17.05.2021 г.. до 28.05.2021г.

5 клас

1. 13:30-14:00

2. 14:10-14:40

3. 14:50-15:20

4. 15:40-16:10

5. 16:20-16:50

6. 17:00-17:30

7. 17:40-18:10

От 5.05.2021г. до 7.05.2021г.

7 клас                          6 клас

1. 07:40-08:10         1. 13:20-13:50

2. 08:20-08:50           2. 14:10-14:40

3. 09:10-09:40           3. 15:00-15:30

4. 10:10-10:40           4. 16:00-16:30

5. 11:00-11:30           5. 16:50-17:20

6. 11:50-12:20         6. 17:40-18:10

7. 12:40-13:10         7. 18:30-19:00

Спазва се утвърденото седмично разписание за 2 срок на учебната 2020/2021г.

Продължителността на учебните часове, провеждани от разстояние в електронна среда е 30 минути за учениците от 5-7 клас, съгласно чл.7, ал.б, т.1 и 2 от Наредба 10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното образование.

Присъствието за учениците е задължително и ще се отразява в електронния дневник. Допуснати отсъствия ще се извиняват само по уважителни причини срещу представяне на оправдателен документ, предоставен на класен ръководител по електронен път (медицински документ и/или извинителна бележка от родител).

Екипът на 104. OУ Ви пожелава здраве, благополучие и светли Великденски празници. 

Skip to content