104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Насочване на ученици с хронични заболявания

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

уведомяваме Ви, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 05.05.2021 г. (сряда) до 21.05.2021 г. (петък), в присъствието на лекарпедиатър в Българо-японски център, намиращ се в двора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – вход от ул. „Средна гора“, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства:

05.05.2021 г. (сряда) 09.30 – 12.00 ч.

12.05.2021 г. (сряда) 13.30 – 16.00 ч.

14.05.2021 г. (петък) 09.30 – 12.00 ч.

17.05.2021 г. (понеделник) 13.30 – 16.00 ч.

19.05.2021 г. (сряда) 09.30 – 12.00 ч.

20.05.2021 г. (четвъртък) 09.30 – 12.00 ч

21.05.2021 г. (петък) 13.30 – 16.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, предоставят следните документи – оригинал и две копия:

– заявление (по образец) с подредени желания; ТУК

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

В изпълнение на Приложение № 2 към заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., приподаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени до 22.06.2021 г. в сградата на РУО – София-град – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при подаване на документи за насочване на учениците.