104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Записване след първо класиране

Приемане на документи за записване на ученици в 1.клас:

8:30ч. – 12:30ч. – ст. 107

12:30ч. – 13:00ч. – дезинфекция

13:00ч. – 17:00ч. – ст.107

Записване на ученици в 1. клас за учебна 2021/2022г.

1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.