104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Важно за седмокласниците и техните родители, подали документи за насочване на ученици с хронични заболявания

Препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще бъдат изнесени на 22.06.2021 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град.

Учениците, завършващи VII клас следва да се запишат до 17.00 часа на 01.07.2021 г. в училището, в което са насочени, като представят свидетелство за завършено основно образование.

Моля да уведомите в срок до 25.06.2021г. класният ръководител или ЗДУД за прогимназиален етап за необходимостта от издаване на свидетелството за основно образование на 1.07.2021г.