104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Организация на учебното време за периода 05.05. 2021- 28.05.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че:

– Учениците от I до IV клас продължават да се обучават присъствено.

– Учениците от пети до седми клас се осъществява при спазване на следния график:

на 05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас, останалите класове /VI и VII / провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V и VI клас, учениците от VII клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас, учениците от V клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365.

Обучението от разстояние в електронна среда от разстояние се извършва при следния график:

От 17.05.2021 г.. до 28.05.2021г.

5 клас

1. 13:30-14:00

2. 14:10-14:40

3. 14:50-15:20

4. 15:40-16:10

5. 16:20-16:50

6. 17:00-17:30

7. 17:40-18:10

От 5.05.2021г. до 7.05.2021г.

7 клас                          6 клас

1. 07:40-08:10         1. 13:20-13:50

2. 08:20-08:50           2. 14:10-14:40

3. 09:10-09:40           3. 15:00-15:30

4. 10:10-10:40           4. 16:00-16:30

5. 11:00-11:30           5. 16:50-17:20

6. 11:50-12:20         6. 17:40-18:10

7. 12:40-13:10         7. 18:30-19:00

Спазва се утвърденото седмично разписание за 2 срок на учебната 2020/2021г.

Продължителността на учебните часове, провеждани от разстояние в електронна среда е 30 минути за учениците от 5-7 клас, съгласно чл.7, ал.б, т.1 и 2 от Наредба 10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното образование.

Присъствието за учениците е задължително и ще се отразява в електронния дневник. Допуснати отсъствия ще се извиняват само по уважителни причини срещу представяне на оправдателен документ, предоставен на класен ръководител по електронен път (медицински документ и/или извинителна бележка от родител).

Екипът на 104. OУ Ви пожелава здраве, благополучие и светли Великденски празници. 

Насочване на ученици с хронични заболявания

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

уведомяваме Ви, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 05.05.2021 г. (сряда) до 21.05.2021 г. (петък), в присъствието на лекарпедиатър в Българо-японски център, намиращ се в двора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – вход от ул. „Средна гора“, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства:

05.05.2021 г. (сряда) 09.30 – 12.00 ч.

12.05.2021 г. (сряда) 13.30 – 16.00 ч.

14.05.2021 г. (петък) 09.30 – 12.00 ч.

17.05.2021 г. (понеделник) 13.30 – 16.00 ч.

19.05.2021 г. (сряда) 09.30 – 12.00 ч.

20.05.2021 г. (четвъртък) 09.30 – 12.00 ч

21.05.2021 г. (петък) 13.30 – 16.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, предоставят следните документи – оригинал и две копия:

– заявление (по образец) с подредени желания; ТУК

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

В изпълнение на Приложение № 2 към заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., приподаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени до 22.06.2021 г. в сградата на РУО – София-град - ул. „Антим I“ № 17, етаж IV.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при подаване на документи за насочване на учениците.

Абонамент за новини