104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Открити врати в 104 ОУ „Захари Стоянов“

  • На 15.05. 2021 г от 9:30, 10:30 и 11:30 часа 104 ОУ проведе срещи с родители на бъдещи

първокласници. В епидемичната обстановка беше избран неучебен ден и беше дадена

възможност на интересуващите се да се запишат в удобен за тях час през гугъл формуляри. На

срещите присъстваха между 25 и 30 родители.

  • Госпожа Велинова, директор на училището, представи екипа, който ще води първи клас,

учебните програми, иновацията на училището, възможностите за занимания по интереси и

извънкласни форми. Родителите имаха възможност да се запознаят предварително с

електронните портфолия на учителите и да задават въпроси.

  • В края на срещата родителите от всяка група разгледаха училището. Нямаше забранени за

разглеждане места!

13
15
1-2
11
141

 

Спечелен проект към Столична община

ct logo

104. ОУ „Захари Стоянов“ спечели проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична община.

Проектът носи името „Споделена ваканция“ и е насочен към създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие на деца и ученици.

В проекта участват 45 ученици от 3.клас, 20 ученици от 5-7 клас, педагогически персонал и родители, включващи се в различните дейности на проекта.

Време на провеждане: 03.06. – 10.06. 2021 година.

Организация на учебното време за периода 05.05. 2021- 28.05.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че:

– Учениците от I до IV клас продължават да се обучават присъствено.

– Учениците от пети до седми клас се осъществява при спазване на следния график:

на 05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас, останалите класове /VI и VII / провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V и VI клас, учениците от VII клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365;

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас, учениците от V клас провеждат учебните часове в електронна среда от разстояние чрез Teams в училищната облачна система на Office 365.

Обучението от разстояние в електронна среда от разстояние се извършва при следния график:

От 17.05.2021 г.. до 28.05.2021г.

5 клас

1. 13:30-14:00

2. 14:10-14:40

3. 14:50-15:20

4. 15:40-16:10

5. 16:20-16:50

6. 17:00-17:30

7. 17:40-18:10

От 5.05.2021г. до 7.05.2021г.

7 клас                          6 клас

1. 07:40-08:10         1. 13:20-13:50

2. 08:20-08:50           2. 14:10-14:40

3. 09:10-09:40           3. 15:00-15:30

4. 10:10-10:40           4. 16:00-16:30

5. 11:00-11:30           5. 16:50-17:20

6. 11:50-12:20         6. 17:40-18:10

7. 12:40-13:10         7. 18:30-19:00

Спазва се утвърденото седмично разписание за 2 срок на учебната 2020/2021г.

Продължителността на учебните часове, провеждани от разстояние в електронна среда е 30 минути за учениците от 5-7 клас, съгласно чл.7, ал.б, т.1 и 2 от Наредба 10 от 2016 за организацията на дейностите в училищното образование.

Присъствието за учениците е задължително и ще се отразява в електронния дневник. Допуснати отсъствия ще се извиняват само по уважителни причини срещу представяне на оправдателен документ, предоставен на класен ръководител по електронен път (медицински документ и/или извинителна бележка от родител).

Екипът на 104. OУ Ви пожелава здраве, благополучие и светли Великденски празници.