104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Записване след първо класиране

Приемане на документи за записване на ученици в 1.клас:

8:30ч. – 12:30ч. – ст. 107

12:30ч. – 13:00ч. – дезинфекция

13:00ч. – 17:00ч. – ст.107

Записване на ученици в 1. клас за учебна 2021/2022г.

1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

Срамът и самооценката при децата

Уважаеми родители, темата за самооценката на децата винаги е важна и актуална. Много често срамът и самооценката вървят ръка за ръка. Има ли срамът положителни последствия и дали е преодолим, бихте могли да начите от уебинар по темата представена от Милена Манова. Предлагаме на вниманието Ви проект на Академия за родители. Те реализират поредица от уебинари по темата, насочени към родители и учители на деца от 12 до 18 години. Можете да се присъедините безплатно след като се регистриране на този линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcOygqjsqGdwvBxQw7EClRcKhQ--7S1-i

Национално състезание БДП

На 15.05. 2021 г се проведе Областният кръг на Националното състезание по безопасност на движение по пътищата. След оспорвана борба отборът на 104 ОУ „Захари Стоянов“ се класира на второ място.

3
4
2
1

Поздравления за участниците и техния ръководител – г-н Цветан Цеков!

Получени грамоти!