104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Важно за кндидат-гимназистите

                                                          
                  unnamed                             
 
 
 
 
Ръководство за онлайн кандидатстване:  ТУК

Списък на паралелките с държавен план-прием в 8. клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с кодове и балообразуване.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

Списък на училищата гнезда

Важно за седмокласниците и техните родители!

Уважаеми родители и седмокласници,

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

  • БЕЛ VІІ клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
  • математика VІІ клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • чужди езици VІІ клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2020/2021 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII и X клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазванетo.

Необходимо е да носите бележката с входящия номер на ученика и документ за самоличност.

Родителска среща - лагер Приморско

Уважаеми родители на 01.07.2021г. в сградата на 104. ОУ ще се проведе родителска среща във връзка с летния морски лагер в гр. Приморско - хотел Белица.

От 18:00 часа за 1., 2., 5. и 6. клас;

     18:30 часа за 7. клас.

Дневен ред:

  • Инструкции и указания за лагера
  • Съобщения

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.,

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.

I срок, I смяна

Начало – 08:20 Начало – 07:30 Начало – 07:30

2 а клас – 102 5 а клас – 303 6 а клас - 202

2 б клас – 103 5 б клас – 304 6 б клас - 203

2 в клас – 104 5 в клас – 305 6 в клас - 204

2 г клас – 105 5 г клас – 306 6 г клас – 205

6 д клас – 206

I  срок, I I смяна – начало 13:30 ч.

3 а клас – 102 4 а клас – 303 7 а клас - 202

3 б клас – 103 4 б клас – 304 7 б клас - 203

3 в клас – 104 4 в клас – 305 7 в клас - 204

3 г клас – 105 4 г клас – 306 7 г клас – 205

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 23.07.2021 г .

5 клас –  3 места 

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап - копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 25.07. до 20.08. 2021г в канцеларията на училището. 

Записаните ученици ще бъдат обявени на  24.08.2021 г.

 

НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 09.07.2021 г .

 

4 клас – 1 място 

5 клас – 1 място 

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

 


НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 02.07.2021 г .

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 25.06.2021 г .

2 клас – 2 места във 2 г клас

3 клас – 2 места в 3 г клас

4 клас – 1 място в 4 в клас

5 клас – 2 места в 5а, 2 места в 5в, 1 място в 5г

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

6 клас – 2 места в 6а, 2 места в 6г, 2 места в 6д

Избираеми часове - Математика и Човек и природа или БЕЛ и История и цивилизации

7 клас- 1 място в 7б, 1 място в 7в, 2 места в 7г

Избираеми часове - Химия с Биология или Физика с Математика

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап - копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 28.06. до 15.07. 2021г в канцеларията на училището. Записаните ученици ще бъдат обявени на 19.07.

Текущи свободни места ще се обявяват на сайта на 02.07., 09. 07. и 16. 07. Ако след това се освободят нови места, ще бъдат обявени на 01.09. и документи ще се приемат до 09.09.2021, а записаните ученици ще бъдат обявени на 10.09.2021г

Национална програма „Отново заедно“

       Уважаеми родители,

104 ОУ ще участва в Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН за 50 ученици от 1. до 7. клас. Ако цялата бройка се запълни, с тях ще пътуват 5 учители.

   Педагогическият съвет на свое заседание одобри критерии за подбор на учениците, в случай че желаещите са повече от 50. Те са:

Брой учебни дни в електронна среда

Прекаран Ковид 19 през учебната година /доказва се с документ/

Социални причини

Безработен родител повече от 3 месеца през 2021 г.

Сираци/полусираци

Деца близнаци и/или от многодетни семейства

Активно участие в обучението в електронна среда- удостоверява се служебно от училището

Участие във II кръг на олимпиада и/или Национално състезание.

       Пътуването ще се осъществи в периода 22.08.- 03.09.2021 г. и трае 6 дни/ 5 пълни пансиона. Дестинацията е избрана от Педагогическия съвет. Виж база и програма .

Документи за участие на учениците в програмата са подават в канцеларията на училището от 25.06. до 01.07.2021 г. включително. С одобрените ще се свърже класният ръководител на 02.07.2021 г.