104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Уважаеми ученици и родители,
От 15 до 19 февруари 2021 г. в канцеларията на училището се приемат заявленията на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език. Заявления на учениците се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището. Бланка за заявление можете да получите в канцеларията или да я изтеглите  ТУК.

Комикси в библиотеката

За да възнагради учениците за положените усилия в края на първия учебен срок и същевременно да  съчетае приятните емоции с познанието, училищният библиотекар покани ученици от 3. и 4. клас в библиотеката на кратка лекция, свързана с историята на комикса. Учениците едновременно се информираха и позабавляваха, разглеждайки снимки на някои от първите издания на комикси, проследиха историческата им промяна,  запознаха се с видовете комикси и прочетоха с ентусиазъм някои от тях.

3
4
5
1

104. ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

О Б Я В Я В А

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

„ МОЯТ СПОРТЕН ПРАЗНИК“

ЗА ЛИТЕРАТУРА – РАЗКАЗ, ЕСЕ, ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЕТО;

Разкажете интересна случка от спортния празник, който ще се проведе на 1 октомври 2020 г., опишете впечатленията си, споделете преживяното.

  • ЗА РИСУНКА

Използвайте пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали и нарисувайте вашите преживявания.

РЕГЛАМЕНТ:

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ТЕКСТ ще се оценява по следните критерии:

    яснота на разказаното, описанието;

    сила на изразените впечатления;

    спазване на книжовно-езиковите норми;

    естетическо оформяне (допускат се допълнителни илюстративни материали);

    обем

  • за ученици 2. до 4. клас – до 1 страница А4;
  • за ученици от 5. до 7. клас – до 2 страници А4.

       Приемат се само текстове, написани на ръка.

РИСУНКАРазмер: 35/50. Материали и техника – по избор.

С рисунки в конкурса могат да се включат ученици от 1. до 7.клас.

Конкурсът е явен. Всяка творба се придружава с данни на ученика: трите      имена, клас.

Срок за предаване на творбите – 06- 10.10. 2020 г. на класните    ръководители.

Обявяване на резултатите и награждаване на победителите – 14. 10. 2020 г.

Успех на участниците!

На 1.10.2020 г. в рамките на Деня на приобщаването под мотото „Спортът ни свързва”ще се проведе инициативата „Нашият спортен празник” по инициатива и с подкрепата на Столична община.

ннн

 

Учениците трябва да се явят в училище в указания час за всеки випуск. Необходимо е да са с подходящо спортно облекло и обувки, както и да носят със себе си вода, лични хигиенни и предпазни средства. Учениците трябва да спазват стриктно дадените им указания по време на спортния празник.

8:30 – 9:25 – 4. клас в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

9:30 – 10:25 – 3 кл. в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

10:35 Официално откриване. Присъстват 3 и 2. клас

10:35 – 11:35 –   2 кл. в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

12:00 – 13:00 – 6 кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 11:35

12:00 – 12:55 – 1 кл. в училищния двор. Учениците тръгват органнизирано от филиала на училището в 11:30 и след приключването на игрите се връщат организирано във филиала.

13:10 – 14:10 – 5. кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 12:40

14:15 – 15:15 – 7 кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 14:00

1.10.2020 г. е неучебен ден, но е присъствен за учениците и персонала на училището.

Уважаеми родители, моля да се запознаете с условията за кандидатстване за финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. ТУК

title oud

Проект BG05M2OP001-2.012-0001                  Към сайта на проекта.

„Образование за утрешния ден“  

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Специфичните цели на проекта:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения:

ü  интерактивен дисплей – Vestel 65IFX

ü  лаптопи – 6 бр.

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 

kk2
kk3
kk1
kk5
kk4
kk6
kk7
kk8
kk9
kk10
kk11
kk12
kk13
kk14
kk15
kk16

ü    Дигитални компетентности 3а

pok3a

 
 3а  
 

ü    Дигитални компетентности 3б

pok3b

3v   
 

ü    Дигитални компетентности 3в

pok3v

 3b