104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение за седмокласниците и техните родители.

Препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания можете да намерите ТУК.

Учениците, следва да се запишат на 03.07.2020 г. до 17.00 часа в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – София-град и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

за учебната 2020/2021 година

1.а,б, в,г  класове филиал начало на учебния ден 8:30ч.

I смяна – начало 8:20ч

II смяна– начало 13:30ч.

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

I смяна – начало 7:30ч.

 

5а клас –202 к-т/ 2. етаж

7а клас – 202 к-т/ 2. етаж

5б клас – 203 к-т/2. етаж

7б клас – 203 к-т/2. етаж

5в клас – 204 к-т/2. етаж

7в клас – 204 к-т /2. етаж

5г клас – 205 к-т/2. етаж

7г клас – 205 к-т/2. етаж

5д клас – 206 к-т/2. етаж

7д клас – 206 к-т/2. етаж

6а клас – 303 к-т/3. етаж

4а клас –303 к-т/ 3. етаж

6б клас – 304 к-т/3. етаж

4б клас – 304 к-т/ 3. етаж

6в клас – 305 к-т/3. етаж

4в клас – 305 к-т/3. етаж

6г клас – 306 к-т/3. етаж

4г клас – 306 к-т/3. етаж

title oud

Проект BG05M2OP001-2.012-0001                  Към сайта на проекта.

„Образование за утрешния ден“  

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Специфичните цели на проекта:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения:

ü  интерактивен дисплей – Vestel 65IFX

ü  лаптопи – 6 бр.

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 

kk2
kk3
kk1
kk5
kk4
kk6
kk7
kk8
kk9
kk10
kk11
kk12
kk13
kk14
kk15
kk16

ü    Дигитални компетентности 3а

pok3a

 
 3а  
 

ü    Дигитални компетентности 3б

pok3b

3v   
 

ü    Дигитални компетентности 3в

pok3v

 3b  

С гордост известяваме за успеха на Ева Динева Митева, ученичка от 6.г клас на нашето училище, която спечели 2. място на престижния Международен културен форум" Велики Преслав - история на цял един народ". Нейната творба бе отличена сред стотици други в конкурс за художествени творби-живопис. Пожелаваме и да продължи вдъхновено да твори и пожъне бъдещи успехи!

kd1 kd2
kd3

В края на I срок Георги вече има три медала от математически състезания.

Сребърен медал от Софийски математически турнир, Златен от „Иван Салабашев“ и отново златен от Коледно Математическо Състезание.

Георги Младенов от 1.г клас.

gm3
gm2

По проект на Съюза на съдиите в България, с оказаното внимание и отделеното време на съдия от Софийския градски съд – Владимир Вълков, децата от 3 Г клас сътвориха съдебен процес и написаха тяхната версия на приказката „Червената шапчица“. Учениците цял месец усърдно се подготвяха за влизането в съдебна зала. С помощта на съдия Вълков, педагогическия съветник и класния ръководител те разсъждаваха върху принципите на свободата, отговорността, разбирането и зачитането на чувствата и интересите на другите. Всичко това доведе до създаването на своя версия и ново прочитане на историята за вълка и червената шапчица. Самият съдебен процес се състоя в Съдебната палата при пълна зала.

  • k1
  • k2
  • k3
  • k4