104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Стъпките на успеха_2021

Интегриран проект „ЗАМЪК“

/ИИ, Математика, ИТ, БЕЛ/

През месец февруари учениците от иновативните 6б и 6в паралелки работиха по този интегриран проект.

В часовете по изобразително изкуство те се запознаха с романския и готическия стил в изкуството. Обърнато бе особено внимание на тези стилове в архитектурата, на сходствата и различията между тях. Бяха създадени екипи и всеки получи задача с различно условие за изработване на макет на замък в романски стил. Накрая трябваше да обяснят какви конструктивни промени биха се извършили, за да се промени стилът от романски в готически.

В часовете по математика децата изчисляваха околната повърхнина на покривите, за да намерят необходимия брой плочки за покриването им. При записа на решението прилагаха наученото и по ИТ.

В часовете по информационни технологии-допълнителна подготовка, създадоха интегриран документ, в който описаха работата си със снимков материал, текст и поместиха решението на математическата задача. Екипната работа се осъществяваше в споделен документ, който всеки екип създаде в One Drive на училищното облачно пространство.

Екипите бяха запознати предварително с критериите и скалата за оценяване. Получиха задача да извършат самооценка на работата си по проекта, която се оказа забележително точна.

Представянето на проектните работи премина с ентусиазъм и удовлетворение от извършеното.

В училището е подредена изложба на макетите от интегрирания проект.

Skip to content