104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Столична община традиционно подкрепя развитието на младите таланти в
областта на спорта, чрез предоставяне на еднократна стипендия,
поощряваща ученици и младежи за завоювани високи постижения на престижни
спортни форуми и първенства.
Вече 10 години местната власт в град София предоставя стипендии и
награди за завоювани спортни отличия на ученици от столични училища,
младежи и атлети с ментални и физически увреждания, класирани на призови
места в олимпийски и неолимпийски спортове, на Световни, Европейски и
Балкански първенства, Световни и Европейски международни турнири,
Паралимпийски игри, Световни летни и зимни игри на Спешъл Олимпикс.
В изпълнение на Правилата за предоставяне на еднократна стипендия по
повод 17 май – Ден на Българския спорт, утвърдени с Решение №
137/23.02.2023 г. от Столичен общински съвет, през 2023 г. с еднократна
стипендия бяха удостоени 167 (сто шестдесет и седем) кандидати, в над 30
(тридесет) вида спорт.
С настоящото писмо Ви уведомяваме за процедура по набиране на номинации
за 2024г., като прилагам на Вашето внимание подробна информация, и моля
за Вашето съдействие, относно запознаване на директорите на
образователните институции (общински, държавни и частни училища) за
възможността за кандидатстване при предоставяне на еднократна стипендия
за високи постижения в областта на спорта.
Уведомяваме Ви, че право да получат стипендия имат ученици от общински,
държавни и частни училища на територията на Столична община – 1 до 12
клас, класирани на призови места в олимпийски или неолимпийски спортове
на международни първенства през 2023 г., както и атлети, ученици и
младежи с увреждания, съгласно посочени категории в Правилата
(Приложение). Правилата посочват разширен обхват на категории за
кандидатстване, нови финансови параметри и номинации.
Крайният срок за регистрация на документите в деловодната система на
Столична община, ул. „Московска“ № 33, е 8 април 2024 г.
Информация за Правилата, реда и условията за номиниране на кандидати за
стипендия, необходими документи и Процедура е публикувана на официалния
електронен портал на Столична община, рубрика – Спорт и младежки
дейности, секция – Награди, стипендия, отличия – линк:
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%2Fen%2Fscholarships-achievements-sport&data=05%7C02%7Cinfo-2224104%40edu.mon.bg%7Cc105543f5a624437bf4c08dc3d1f72d7%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638452452874060603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cDWb9PtfM3JoqKsWRxV%2BFOcv4TfZ3Zt0NEj9n0P9Rys%3D&reserved=0.
За контакт:
Теодора Филева, главен експерт в отдел „Спорт“ – сл. телефон 02/946 11
18; мобилен тел. 0884 322 642,  e-mail: [email protected]
Добромир Иванов, старши експерт в отдел „Спорт“ – сл. телефон 02/946 14
12; мобилен тел. 0882 433 758 , e-mail: [email protected]