104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Преминаване към обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7.клас

Уважаеми родители и ученици, съгласно заповед № РД 09-604/11.03.2021г. на Министъра на образованието и науката във връзка заповед № РД-01-112/11.03.2021 г. на СРЗИ  се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас, считано от 12.03. 2021г. до 26.03.2021г.

Учебните занятия на учениците от прогимназиален етап в 104. ОУ ще се осъществяват в училищната платформа Teams, по утвърденото седмично разписание за 2. срок.