104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Документи ученически съвет

Протоколи от проведени събрания на ученическия съвет

Протокол №1  Протокол №2  Протокол №3  Протокол №4  Протокол №5

 

План за дейността 

Устав на ученическия съвет