104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ГРАФИК за записване на приетите първокласници за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК

на дейностите по записване на приетите първокласници

 за учебната 2024/2025 година

      Уважаеми родители,

Всеки от Вас ще получи на имейла, който е посочил при кандидатстването, в кое училище е класирано детето, потвърдени ли са всички документи и дали е нужно да представяте допълнително някакъв документ.

Записването на детето може да се направи от единия/двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – 2024/2025 година

  1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
  2. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование (издава се от детската градина);
  3. КОПИЕ на акта за раждане на детето;
  4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

1 смяна от 08.00 – 12.30 ч.

2 смяна от 13.00 – 17.30 ч.

Срокът за записване на класираните е от 04.06.2024 до 16 ч. на 13.06.2024

Skip to content