104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи