104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Съобщение- обедно хранене

Обедно хранене

Уважаеми родители,

В рубриката „Столово хранене“ на този сайт са публикувани редът и условията за осъществяване на обедно хранене на учениците. Можете да поръчате храна за седмицата 21-25.09.2020 г.

Заявления- дневна форма в електронна среда

Уважаеми родители,

във връзка списмо на РУО- София-град с № РУО1- 22923/4.09.2020г. заявления от родители, които   желаят децата им да преминат в дневна форма на обучение в електронна среда, ще се приемат в канцеларията на 104. ОУ от 08.09.2020г. от 08:30-16:30 часа.

Готови ли сме за учебната година

Заповед утвърждаваща промени в Общи правила за присъствено провеждане на образователния процес в условията на пандемия от COVID – 19

Заповед на Министъра на здравеопазването

Писмо на заместник- министъра на образованието

 

Заповед на Министъра на образованието

Заповед на Министъра на здравеопазването

 Заповед утвърждаваща промени в Общи правила за присъствено провеждане на образователния процес в условията на пандемия от COVID – 19

Заповед утвърждаваща промените в седмичното разписание на класове преминали на обучение в ЕС

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 

СЪОБЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 СЪОБЩЕНИЕ заболял ученик

СЪОБЩЕНИЕ

 

 ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНАТА РАБОТАТА В 104. ОУ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 В УЧИЛИЩЕ С УЧЕНИК

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 В УЧИЛИЩЕ С ВЪЗРАСТЕН ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА

ПРАВИЛА  За присъственопровеждане на образователния процес в условията на епидемия от COVID-19 

ПРАВИЛА    За  работа с родителивъншнипосетители и доставчицинастоки и услуги в училище

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Готови ли сме за учебната година?