104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

ГРАФИК

ГРАФИК

на дейностите по записване на приетите първокласници

за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Всеки от Вас ще получи на имейла, който е посочил при кандидатстването, в кое училище е класирано детето, потвърдени ли са всички документи и дали е нужно да представяте допълнително някакъв документ.

Записването на детето може да се направи от единия/двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС – 2023/2024 година

  1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
  2. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование (издава се от детската градина);
  3. КОПИЕ на акта за раждане на детето;
  4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА УЧЕНИЦИ  В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Записване след 1. класиране:

6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 юни 2023 г. – от 8:30 часа до 17:00 часа

Изключение:  На 13.06. и 16.06. не се записват първокласници, поради провеждане на национални външни оценявания за 7.клас.

Желаем успех на всички кандидати!