104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Екип

Учителски колектив:

Начален курс

Състои се от 18 преподаватели, един от които с 1ва квалификационна степен, четирима с 2ра, един с 3та един с 4та, двама с 5та.

Среден курс

Състои се от 23 преподаватели, петима от които с 2ра квалификационна степен, двама с 3та, двама с 4та и трима с 5та.

Възпитатели

Състои се от 9 преподаватели, един от които с 2ра квалификационна степен, един с 3та и един с 5та.

Директор

К. Велинова -  kvelinova@104ou.org

специалност бълг.език и литература;
мениджмънт в образованието и науката

Пом. директор учебна част:

Н. Билковска -  nbilkovska@104ou.org
специалност начална педагогика

В. Хартарска -  vhartarska@104ou.org
специалност математика и ИТ

Пом. директор АСД:

 

Счетоводител:

   В. Тодорова -  vtodorova@104ou.org

 

    Ел. Николова  -ezamfirova@104ou.org

Завеждащ компютърни кабинети

П. Иванова - pivanova@104ou.org

Педагогически съветник

Е. Вихрийска - evihriyska@104ou.org

Ресурсен учител

М. Минчева -mmincheva@104ou.org

Библиотекар


З А ТС

С. Димитрова - ezamfirova@104ou.org

Домакин

Н. Христова - nivanova@104ou.org

Начален курс

Цв. Райкова -tsraykova@104ou.org
Д. Попова -
dpopova@104ou.org
М. Христова -
mhristova@104ou.org
М. Димитрова -
mdimitrova@104ou.org
Г. Андреева -
gandreeva@104ou.org
В. Григорова-
vgrigorova@104ou.org
Е. Ананиева  -
eananieva@104ou.org
А. Алексиева -aaleksieva@104ou.org
Р. Божкова -rbozhkova@104ou.org
М. Цолов -mtsolov@104ou.org
В. Яндина -vdelina@104ou.org
Л. Дуркова - ldurkova@104ou.org
Д. Стоянова - dstoyanova@104ou.org
Ю. Илиева - yuilieva@104ou.org
Р. Танева - rtaneva@104ou.org
Кр. Илиева -kilieva@104ou.org
С. Кирилова -
skirilova@104ou.org
Н. Палагийна -npalagiyna@104ou.org

Възпитатели

 М. Младенова -mmladenova@104ou.org
С. Бабалеева - sv.babaleevav@104ou.comЗл. Георгиева-zlgeorgieva@104ou.org

Т. Джеферска - tdzheferska@104ou.org
Ж.Иванова - g.ivanova@104ou.com
Р. Недялкова- rnedyalkova@104ou.org
Т. Домусчиева -tdomuschieva@104ou.org
Ан. Цекова - antsekova@104ou.org
М. Първанова - mparvanova@104ou.org
Л. Гунчева - lguncheva@104ou.org
Л. Тютюнджиев - ltyutyundzhiev@104ou.org

Среден курс

1. Български език и литература
Л. Дикова -
ldikova@104ou.org
П. Петров -ppetrov@104ou.org
Янита Печева -yapecheva@104ou.org

2.Чужди езици:
Г. Колева - немски език -
gkoleva@104ou.org
Г. Алексиева - английски език -galeksieva@104ou.org
З. Пенева - английски език -zpeneva@104ou.org
Д. Х. Николова - английски език -dnikolova@104ou.org
M. Левиева - английски език -mlevieva@104ou.org
Л. Митева - английски език, руски език -lmiteva@104ou.org

3. Природо- математически дисциплини:

К. Кръстева - физика и математика;-kkrasteva@104ou.org

П. Иванова - матеатика, ИТ - pivanova@104ou.org

В. Танчев- математика, ИТ- vtanchev@104ou.org

Р. Ангелова - математика, ИТ - rangelova@104ou.org

Д. М. Николова- химия и физика; ИТ; човекът и природата -dmnikolova@104ou.org
В. Димова- биология; човекът и природата -vdimova@104ou.org

4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова - история и цивилизация; -mborisova@104ou.org
Бр. Митрев - география и икономика - brmitrev@104ou.org
Р. Каранлъкова - музика; - rkaranlakova@104ou.org

Ек. Досева - изобразително изкуство;  - edoseva@104ou.org
Е. Радева - изобразително изкуство; технологии и предприемачество и ИТ -
eradeva@104ou.org

М. Иванова - физическо възпитание и спорт - imihaylova@104ou.org

Ив. Михайлова - физическо възпитание и спорт - imihaylova@104ou.org
Ас. Дойчев - физическо възпитание и спорт-
adoychev@104ou.org
Цв. Цеков - технологии и предприемачество -
ttsekov@104ou.org