104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

               Български език и литература   1 7.06.2019 г.

               Математика  19.06.2019 г.

               Чужд език /по желание на ученика/ - 21.06.2019 г.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование тук

Заповед  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием 2019/2020 г. тук

Държавен план-прием в неспециализирани училища на територията на област София-град
за учебната 2019/ 2020 г. по училища и паралелки

  1. Прием в VIII клас в дневна форма на обучение. ТУК
  2. Прием в VIII клас в задочна и вечерна форма на обучение.ТУК
  3. Прием в VIII клас в училища към Министерство на културата ТУК
  4. Прием в VIII клас в спортни училища ТУК

Сайт на РУО – София град – информация за приема на ученици след завършен 7. клас тук /информацията се обновява непрекъснато през цялата кампания/

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) - тук

- Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ- тук;

- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование- тук.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - тук

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година (по желание на ученика)

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици - тук