104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТТА НА НВО  7. КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА - статистика - 7 клас

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

               Български език и литература 21.05.2018 г.

               Матаматика 23.05.2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование - тук

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г. TУК

Заповед  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием 2018/2019 г. - тук

НВО VII клас заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас  от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. 12:00 ч..

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Заявление можете да изтеглите ТУК

Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучение  (Приложение 1)

Сайт на РУО – София град – информация за приема на ученици след завършен 7. клас - тук /информацията се обновява непрекъснато през цялата кампания/

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година - тук

     СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град. - тук

     ЗАПОВЕДза реда за насочване по документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности - тук

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - тук

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици - тук