104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

  

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме
1. Допустимо е родителите, на желаещите да участват  във втори етап на класирането ученици, да представят предварително попълненото заявление и без присъствието на място на ученика.
2. Напомняме, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

  3. На интернет страниците на училището е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че ако е необходимо коригиране на вече подадено заявление за участие в първи етап на класиране, това се извършва само от Комисията за информационно осигуряване и класиране /КИОК/, работеща в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, етаж 5, стая 503, не по-късно от 17.00 ч. на 07.07.2020 г.

 

 

Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че може да се запознаете с оценените работи на учениците, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
 • Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщамe внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 29. СУ „Кузман Шапкарев“.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

Уважаеми родители, цялата налична информация свързана с кандидатстването на учениците след 7. клас се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“

Успех!

 

 

   Препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания можете да намерите ТУК.

   Учениците, следва да се запишат на 03.07.2020 г. до 17.00 часа в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – София-град и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература   15.06.2020г.

Математика 17.06.2020г.

Във връзка с НВО по БЕЛ на 15.06.2020 г. (начало 9 ч.) и НВО по математика на 17.06.2020г. (начало 9 ч.) Ви уведомяваме, че изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки и при осигурено минимално разстояние от 1 м -1,5 м между присъстващите.

 • Инструктаж на ученика може да бъде намерен тук
 • Ученикът носи служебната си бележка, документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.
 • Учениците носят със себе си прозрачен плик за личните си вещи.
 • Влизането в училище ще се осъществи от два входа, като учениците застават на очертаните места и изчакват реда си на влизане.
 • Зали 1,2,3,4,12,11,10, 9 влизат от главния вход
 • Зали 5, 6, 8, 7 от малкия и се движат по малкото стълбище.
 • За изпита по БЕЛ 7а и 7б се явяват в 7:40, а за изпита по математика в 8:10
 • За изпита по БЕЛ 7в и 7г се явяват в 8:10, а за изпита по математика в 7:40.
 • Учениците се допускат в сградата на училището с маски/шлемове и по желание с ръкавици.
 • Ще бъде измервана телесната температура.
 • Учениците пишат с ЧЕРЕН химикал и чертаят.
 • Учениците могат да носят собствен дезинфектант. Училището осигурява дезинфектант във всеки коридор, на входа и пред тоалетните.
 • Болни ученици не се допускат в сградата.
 • Ако ученик се почувства зле по време на изпита се отделя в отделна стая.
 • В деня на изпита родители не се допускат в двора на училището.
 • След приключване на НВО учениците и длъжностните лица напускат незабавно сградата и двора на училището.
 • Листовете с надпис „чернова“ могат да се отделят от комплекта по време на работа, но в края на изпита се поставят в индивидуалния плик за изпитната работа.
 • Изнесена писмена работа от сградата на училището се анулира и не се оценява.

 

 

Изпита по Чужд език се отменя/ няма да се проведе

 

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година на места по държавен план-прием по Наредба №10.

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 • Материал, който няма да бъда включван в изпитите през настоящата учебна година ТУК;
 • Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

  Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

 •  Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите ТУК

  Заявления за явяване на изпит за проверка на способностите подават само учениците, желаещи да кандидатстват в училища по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Тези заявления не важат за кандидатстване в спортните училища, както и в училища по изкуствата и културата.

  Тази година изпит за проверка на способностите е необходим за прием в паралелки в следните училища:

  Изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

  Музика: 144. СУ „Народни будители“;

  Спорт: 28. СУ „Алеко Константинов“, 29. СУ „Кузман Шапкарев“ и 144. СУ „Народни будители“ (паралелка специалност „Български танци“).

  Заявленията се подават в училищата, в които към момента се обучава ученикът в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

 • Държавен план-прием в училища на територията на област София-град паралелки

- Държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година /ТУК/

- Паралелки в VIII клас и местата в тях в задочна форма на обучение в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година /ТУК/

 • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания (ЗПУО)

 Списъци по чл. 97 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

 Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, с възможностите за насочване на вашите деца, ученици след завършено основно образование, в професионални паралелки в училищата на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г.

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 04.05.2020 г. (понеделник) до 21.05.2020 г. (четвъртък) в условията на извънредно положение, както следва:

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

 Подаването на заявление и необходимите документи за насочване на учениците се извършва по избор на родителите чрез:

 1. Училището, в което към момента ученикът се обучава. От 7.05.2020 до 21.05.2020г.
 2. Изпращане от родителите на целия пакет от документи /заявление и необходимите документи/ чрез куриер на адрес: 1303, гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 401, Регионално управление на образованието – София-град.

Родителите на учениците ще бъдат писмено уведомени от РУО – София-град за входящия номер, с който са заведени документите.

Представят се следните документи:

заявление с подредени желания до председателя на Комисията за насочване (в заявлението се посочва задължително телефон за връзка с родител).Примерно попълнено заявление до комисията;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

 ВАЖНО!

В изпълнение на чл. 97 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката. При попълване на заявлението и подреждане на желанията следва да се има предвид, че учениците се насочват съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения. Комисията си запазва правото да изисква и допълнителни документи за уточняване на тежестта на заболяването.

Броят на посочените в заявлението желания е в зависимост от предпочитанията. Всеки отделен ред е отделно желание. Препоръчва се да бъдат не по-малко от три. Обръщам внимание, че при попълване на заявлението, при избор от Списъка на специалностите по професии, родителите следва да изписват в последователност номера на специалността, името на специалността и името на училището.

Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

За консултации относно попълване на заявлението с подредени желания и за отговор на въпроси, за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, можете да се обръщате:

 1. Към Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 2. Писмено – на електронна поща [email protected].
 • Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук

 

  Независимо от ситуацията, в която се намираме, училищният екип е започнал подготовката за провеждането на НВО на седмокласниците. В тази връзка Ви уведомяваме, че всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по Английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 6. до 8. април. Заявлението може да бъде изтеглено от училищния сайт или от този линк. Заявлението трябва да бъде подадено в указания срок по електронен път, след като се попълни, подпише и сканира. Можете да подавате заявленията на адрес [email protected] или чрез личния си профил в Школо в писмо лично до Вяра Хартарска, като прикачите задължително сканираното заявление. В краен случай го снимайте с телефона. В полето тема на писмото запишете АЕ , класа и името на ученика. До края на деня трябва да получите входящия номер на заявлението си.

Учителят по АЕ ще запознае учениците с информацията за формата и съдържанието на изпитната програма. В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

Абонамент за новини