104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

  

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

 

Български език и литература   15.06.2020г.

Математика 17.06.2020г.

Изпита по Чужд език се отменя/ няма да се проведе

 

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година на места по държавен план-прием по Наредба №10.

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 • Материал, който няма да бъда включван в изпитите през настоящата учебна година ТУК;
 • Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

  Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

 •  Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите ТУК

  Заявления за явяване на изпит за проверка на способностите подават само учениците, желаещи да кандидатстват в училища по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Тези заявления не важат за кандидатстване в спортните училища, както и в училища по изкуствата и културата.

  Тази година изпит за проверка на способностите е необходим за прием в паралелки в следните училища:

  Изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

  Музика: 144. СУ „Народни будители“;

  Спорт: 28. СУ „Алеко Константинов“, 29. СУ „Кузман Шапкарев“ и 144. СУ „Народни будители“ (паралелка специалност „Български танци“).

  Заявленията се подават в училищата, в които към момента се обучава ученикът в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

 • Държавен план-прием в училища на територията на област София-град паралелки

- Държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година /ТУК/

- Паралелки в VIII клас и местата в тях в задочна форма на обучение в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година /ТУК/

 • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания (ЗПУО)

 Списъци по чл. 97 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

 Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, с възможностите за насочване на вашите деца, ученици след завършено основно образование, в професионални паралелки в училищата на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г.

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 04.05.2020 г. (понеделник) до 21.05.2020 г. (четвъртък) в условията на извънредно положение, както следва:

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

 Подаването на заявление и необходимите документи за насочване на учениците се извършва по избор на родителите чрез:

 1. Училището, в което към момента ученикът се обучава. От 7.05.2020 до 21.05.2020г.
 2. Изпращане от родителите на целия пакет от документи /заявление и необходимите документи/ чрез куриер на адрес: 1303, гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 401, Регионално управление на образованието – София-град.

Родителите на учениците ще бъдат писмено уведомени от РУО – София-град за входящия номер, с който са заведени документите.

Представят се следните документи:

заявление с подредени желания до председателя на Комисията за насочване (в заявлението се посочва задължително телефон за връзка с родител).Примерно попълнено заявление до комисията;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

 ВАЖНО!

В изпълнение на чл. 97 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката. При попълване на заявлението и подреждане на желанията следва да се има предвид, че учениците се насочват съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения. Комисията си запазва правото да изисква и допълнителни документи за уточняване на тежестта на заболяването.

Броят на посочените в заявлението желания е в зависимост от предпочитанията. Всеки отделен ред е отделно желание. Препоръчва се да бъдат не по-малко от три. Обръщам внимание, че при попълване на заявлението, при избор от Списъка на специалностите по професии, родителите следва да изписват в последователност номера на специалността, името на специалността и името на училището.

Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

За консултации относно попълване на заявлението с подредени желания и за отговор на въпроси, за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, можете да се обръщате:

 1. Към Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 2. Писмено – на електронна поща [email protected].
 • Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук

 

  Независимо от ситуацията, в която се намираме, училищният екип е започнал подготовката за провеждането на НВО на седмокласниците. В тази връзка Ви уведомяваме, че всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по Английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 6. до 8. април. Заявлението може да бъде изтеглено от училищния сайт или от този линк. Заявлението трябва да бъде подадено в указания срок по електронен път, след като се попълни, подпише и сканира. Можете да подавате заявленията на адрес [email protected] или чрез личния си профил в Школо в писмо лично до Вяра Хартарска, като прикачите задължително сканираното заявление. В краен случай го снимайте с телефона. В полето тема на писмото запишете АЕ , класа и името на ученика. До края на деня трябва да получите входящия номер на заявлението си.

Учителят по АЕ ще запознае учениците с информацията за формата и съдържанието на изпитната програма. В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.