104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Плезно за седмокласника

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

ü  Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

ü  Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

ü  Чужд език (по желание на ученика)– 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

Учебно-изпитни програми, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в неспециализираните държавни и общински училища ТУК

В периода 26-27 май 2022 г., вкл. от 8:00 до 16:00ч. в канцеларията на училището ще се приемат заявления за полагане на изпит за проверка на способностите. Заявлението можете да получите в канцеларията на училището или да изтеглите ТУК 

Обръщаме внимание, че горепосочените заявления важат само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

- изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

- изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

- изпит за проверка по спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

- изпит за проверка на способностите по спорт (хореография): 144. СУ „Народни будители“.

За полагане на изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

      График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

       НВО по чужд език:
Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.

 Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 07 февруари до 18 февруари 2022 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч. 

Заявление за явяване на НВО по чужд език ТУК

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеМодел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук