104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 Проекти, по които работим

1. Национална програма “Иновации в действие”

2. Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул “Културните институции като образователна среда”

3. Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"- Модул Б "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади"

4. Национална програма "Заедно в грижата за ученика"

- Модул1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на постиженията на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

- Модул2- " Осигуряване на условия за екипна работа на учители по учебни предмети от прогимназиален етап"

5. Национална програма "Без свободен час"

6. Национална програма " Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

7. "Занимания по интереси" по Наредбата за приобщаващото образование

 Проекти, по които сме работили

1. Проект BG05М20Р001-2.010 “Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОПНОИР 2014-2020

2. Национална програма  “Училището- територия на учениците”                 

3. Национална програма  “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час”

4. Национална програма “Твоят час”

5. Национална програма “Квалификация”

6. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ в училище )”

7. Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”- модул “Подобряване на училищната среда”

8. Към Център за приобщаващо образование- проект “Едно училище за всички”

9. Към БЧК- проект “Здраве в училище”

10. Проект BG051Р001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013- УСПЕХ

11. През  учебна 2014/2015 година 104. ОУ реализира нов  проект  „АБ на Добродетелите”. Той се осъществява с подкрепата на фондация „Благотворител” и има за цел да съдейства за нравственото и духовното образование на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. Още

12. Проект „Полиценрично инспектиране на мрежи от училища”

13. Проект "Кариери" с грант на Виваком"