104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 Проекти, по които работим

1. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ в училище )”

2. Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”- модул “Подобряване на училищната среда”

3. Към Център за приобщаващо образование- проект “Едно училище за всички”

4. Към БЧК- проект “Здраве в училище”

 Проекти, по които сме работили

1. Национална програма  “Училището- територия на учениците”                 

2. Национална програма  “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час”

3. Национална програма “Твоят час”

4. Национална програма “Квалификация”

5. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ в училище )”

6. Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”- модул “Подобряване на училищната среда”

7. Към Център за приобщаващо образование- проект “Едно училище за всички”

8. Към БЧК- проект “Здраве в училище”

9. Проект BG051Р001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013- УСПЕХ

10. През настоящата учебна 2014/2015 година 104. ОУ реализира нов  проект  „АБ на Добродетелите”. Той се осъществява с подкрепата на фондация „Благотворител” и има за цел да съдейства за нравственото и духовното образование на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. Още

11. Проект „Полиценрично инспектиране на мрежи от училища”

12. Проект "Кариери" с грант на Виваком"