104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

За пръв път на сградата на нашето училище грейна коледна украса.
Всички възторжено 
 аплодираха събитието, а учениците от четвъртите класове изпяха песен.

elha

ОТНОСНО: Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд От: Консорциум „Дикон–БЧК“, организатор на обученията

УВАЖАЕМ Родители, бихме искали да Ви информираме, че стартира набирането на заявки за обучение по самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи. Периодът, в който могат да бъдат планирани обученията е м. януари – м. март 2019 г. Обучението е насочено към ученици от 6-ти до 12-ти клас. То ще им позволи да научат:

Как да преценяват и анализират възможните рискове на мястото на инцидента?

Как да оказват първа помощ при животозастрашаващи ситуации в случаи, свързани с наводнения и последващи кризи?

Как могат да помогнат на пострадалия с много малко или никакво медицинско оборудване?

Как да овладеят критична ситуация и да са психологически устойчиви в условия на стрес?

Обучението е двудневно, при 6 учебни часа за всеки ден, които ще се водят от специалисти на Български Червен Кръст (БЧК), с дългогодишен опит и умения да представят учебното съдържание по разбираем, за учениците, начин.

За двата дни на обучението, за учениците осигурени обяд и следобедна закуска.Транспортът от и до училището ще бъде координиран допълнително, като то ще е за сметка на Консорциум „Дикон – БЧК“. Обучението е с продължителност от 6 учебни часа във всеки от двата дни. Обучението може да се проведе в почивни дни

 

 З А Я В Л Е Н И Е за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

 

 

Първа сесия

Графикът е изготвен съгласно постъпилите молби за явяване на изпити за определяне на годишна оценка:

клас

изпит

Дата на провеждане

Начален час

Дата на изнасяне на резултатите

Място на изнасяне на резултатите

4

Човекът и природа

25.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

ИТ ЗИП

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

5

ИТ

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

Домашен бит и техника

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Технологии и предприемачество

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Музика

30.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Човекът и обществото

1.02.2019 г.

9:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

Изпитите се провеждат съгласно предоставените на учениците конспекти.

На 29.11.2018г. /четвъртък/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс.

Информация за ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,

От началото на втория срок има възможност за включване на учениците в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта.

Анкетна карта за ученици 1-4. клас ТУК

Анкетна карта за ученици 5-7. клас ТУК

Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище

Анкетната карта се предава на класния ръководител до 17.01.2019 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.