104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

nvo 7k 1 

Важно за седмокласниците!
На 16 и 18 юни 2021 г.  седмокласниците трябва да се явят в училищния двор, както следва:
7а и 7б в 8:20 -  влизат от главния вход. 
7д 8:20 ч. - влизат от малкия вход
7в 8:30 ч. влизат от главния вход
7г 8:30 - влизат от малкия вход.
Влизането на учениците се извършва без струпване и при спазване на дистанция от 1.5 м.
Влизането в сградата на училището и изпитната зала става с поставена защитна маска или шлем. Учениците могат при желание да носят лични средства за дезинфекция и ръкавици.
Заемането на местата в залите става до 8:45 ч.
За изпитите е необходимо да носят:  
-лична карта / ученическа карта/ задграничен паспорт.
-служебна бележка, 
-черни химикалки,
-черен молив и гума, за изпита по математика - чертожни инструменти
-прозрачен плик за лични вещи.
Инструктаж за ученика ТУК

През тази учебна година 104. основно училище „Захари Стоянов” участва в проект по Националната програма на Министерството на образованието и науката ИТ „Бизнесът преподава”, модул 1: „Семинари в училищата от представители на технологични фирми”. Програмата е насочена към придобиване и разширяване на дигитални компетентности на учениците. В началото на месец юни в 104. ОУ „Захари Стоянов“ бе проведено демонстрационно обучение на тема „Роботика“ с учениците от седми клас.

В рамките на два учебни часа представителят на Дигитална академия „ОРАК Инженеринг“ Цветелина Рашкова запозна учениците с историята на роботиката и приложението й в различните сфери на индустрията по света, както и приложението на роботиката в България. Учениците получиха основна информация за софтуера за управление и програмиране на роботи, за плановете за развитие на роботиката и професиите, в които се планира да бъде приложима. Учебното занятие завърши с изключително атрактивна демонстрация на различни видове роботи.

Проведеното обучение не само разшири кръгозора на учениците, но и провокира интерес към изучаване и развитие в сферата на информационните технологии и разработката на иновативни решения. Вниманието им бе насочено към специални програми и софтуер, свързани с изкуствен интелект и роботика, в които обучението включва управление на интелигентни системи.

IMG0040
IMG0042
IMG0043
IMG0039
IMG0046
IMG0048

изтеглен файл

Уважаеми родители през учебната 2021-20222г. езикова школа AVO предлага извънкласни занимания по Английски език с условията може да се запознаете ТУК

Приемане на документи за записване на ученици в 1.клас:

8:30ч. – 12:30ч. – ст. 107

12:30ч. – 13:00ч. – дезинфекция

13:00ч. – 17:00ч. – ст.107

Записване на ученици в 1. клас за учебна 2021/2022г.

1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

Внимание! Има нов алгоритъм за класиране и записване в първи клас от 26.05.2021.

Ето линк към текста. Копирайте в браузера. https://kg.sofia.bg/#/article