104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ,

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

След проведено интервю на 03.07.2019г. във връзка с назначаване на нови учители от 02.09.2019г., комисията избра следните кандидати:

 1. Велина Костова   - учител по немски език
 2. Елена Атанасова - учител по математика
 3. Силвия Цветина- учител ЦДО
 4. Величка Лабова   - учител ЦДО
 5. Таня Атанасова- учител ЦДО

Подадените заявления след 3-то класиране за прием в 1-ви клас на ученици за учебната 2019/2020г. са с входящи номера:

 1. ССР-1810-В/02.07.2019г.
 2. ССР-1887-В/03.07.2019г.
 3. ССР-1888-В/03.07.2019г.

Приети са и трите деца, едното над утвърдения прием за 1-ви клас в паралелка с близнаци.

Записването ще е на 04.07.2019г. и 05.07.2019г. от 08:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на 104 ОУ „Захари Стоянов“.

Учениците от 7. клас, подали заявление за НВО по Английски език, да се явят на 21.06.2019г. в 8:30 ч. 

Учебните занятия на учениците от 7. клас ще започнат в 10:30 ч. и ще се проведат по седмичното разписание за деня. 

 

Родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 24.06.2019г. от 18:00ч. В 17:30 в сградата на училището ще бъде обявено и разпределението им по паралелки.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ и служебната бележка, удостоверяваща мястото на изпита не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Във връзка с писма на МОН вх.№ РУО1-17055/11.06.2019 г. и вх.№РУО1-17057/13.06.2019 г., с цел добрата организация и провеждане на  предстоящото НВО в VII клас за учебната 2018/2019 година, обърнете специално внимание на новите моменти:

-          Не се отделят предварително от изпитния комплект листа с указания за работа и прикрепената към него идентификационната бланка.

-          На листовете за отговори не се пише двустранно.

-          На свитъците за белова се пише двустранно.

-          На листовете за чернова се пише двустранно.

-          Листовете за чернова могат да бъдат откъснати при необходимост, но задължително се поставят в големия плик и квесторът е длъжен да следи за това.

-          Учениците пишат с черен цвят на химикалката.

2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик. 

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
 • музика – 24 юни 2019 г.;
 • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

 4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа. 

5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf