104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители може да изтеглите Заявление целодневно обучение - ТУК.

Попълнените заявления се подават в канцеларията на 104. ОУ в срок от 07.05 до 20.05. 2019г. /08:30-16:30ч./

Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 104. ОУ „Захари Стоянов“ ще се проведе конкурс за извънкласните дейности:

  • Английски език;
  • Шахмат.

Правила за извънкласни дейности

Образци на документи Приложения 1 и 2

Обява извънкласни дейности в 104.ОУ.

Протокол и заповед след приключване на процедурата.


Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Решение за откриване на процедура

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Изкуства

Покана и документация- Рива

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

Заповед RD09-541 на Министъра на образованието и науката

График на дейностите

Заявка за учебници 1. клас        Заявка  за учебници 4. клас

Заявка за учебници 2. клас        Заявка  за учебници 5. клас

Заявка за учебници 3. клас        Заявка за учебници 6. клас

 

 


Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обществена поръчка- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020г.

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- С.А.Н.Про

Административни услуги предоставяни от 104. ОУ тук

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за прием

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за промяна на оценка

Заявление за извиняване на отсъствия-3, 7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България Ви уведомявам, че математическотосъстезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г.(събота) от 09:00 ч.

Заявления за участие в състезанието и декларации за съгласие за публикуване на резултатите ще се приемат от 23.04.2019 г. до 15.05.2019 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61. Информация за графика за приемане на зявленията, както и за училището, в което ще се явят учениците на състезанието ще бъде публикувана на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 18.05.20189 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Протокол с резултатите се публикува на сайта на РУО – София-град и на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Уважаеми родители, на 17.04.2019г. от 18:30 часа ще се проведе ден на отворените врати.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) са качени в сайта на РУО- София град. Подробна информация можете да намерите тук или в рубриката Ученици/ Среден курс/ Полезно за седмокласника.

Абонамент за новини