104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ и служебната бележка, удостоверяваща мястото на изпита не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Във връзка с писма на МОН вх.№ РУО1-17055/11.06.2019 г. и вх.№РУО1-17057/13.06.2019 г., с цел добрата организация и провеждане на  предстоящото НВО в VII клас за учебната 2018/2019 година, обърнете специално внимание на новите моменти:

-          Не се отделят предварително от изпитния комплект листа с указания за работа и прикрепената към него идентификационната бланка.

-          На листовете за отговори не се пише двустранно.

-          На свитъците за белова се пише двустранно.

-          На листовете за чернова се пише двустранно.

-          Листовете за чернова могат да бъдат откъснати при необходимост, но задължително се поставят в големия плик и квесторът е длъжен да следи за това.

-          Учениците пишат с черен цвят на химикалката.

2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик. 

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
 • музика – 24 юни 2019 г.;
 • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

 4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа. 

5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ за прием в първи клас за учебната 2019-2020г.

Приети ученици след второ класиране

 

2. класиране

Вх.№/дата

група

точки

забележка

1

ССР-1526-В/07.06.2019г.

1.

-

2

ССР-1565-В/07.06.2019г.

3.

-

3

ССР-1576-В/07.06.2019г.

3.

-

4

ССР-1562-В/07.06.2019г.

4.

10

5

ССР-1564-В/07.06.2019г.

4.

10

6

ССР-1570-В/07.06.2019г.

4.

10

7

ССР-1604-В/10.06.2019г.

4.

10

8

ССР-1563-В/07.06.2019г.

4.

9

9

ССР-1592-В/07.06.2019г.

4.

9

10

ССР-1555-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

11

ССР-1544-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

12

ССР-1550-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

13

ССР-1600-В/10.06.2019г.

4.

5

жребий

Записването на приетите в 1. клас ученици е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. на 1.етаж в стая 103.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Бъдещите първокласници да се явят за провеждане на диагностика за училищна готовност на 12.06.2019г. от 9:00ч.

До родителите подали заявление за II. класиране.

Уважаеми родители, в зала 107 на 1. етаж от 16:30ч. ще бъде теглен жребий за 4 места от кандидадите които са в 4. група и имат 5 точки.

Във връзка с организирането и провеждането на НВО по БЕЛ и математика в VII клас и реализиране на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

 1. На 11.06.2019 г. /за 7а,б,в/ и на 12.06./за 7 г,д/ ще се проведе инструктаж за НВО. Ще направим и упражнение за попълване на идентификационни бланки.
 2. На посочените линкове можете да видите вида на блнките за отговори по БЕЛ и Математика, както и указания за начина на засекретяване на работите на учениците.
  • Инструктаж за ученика - ТУК
  • Бланка БЕЛ – ТУК
  • Бланка Математика – ТУК
  • Информационен клип - ТУК
 3. Указание за онлайн кандидатстване - ТУК

След 1. класиране в 104. ОУ приетите и записани ученици са както следва:

група

приети

записани

      1.група

88

77

2.група

7

5

3.група

10

10

         Общо:

105

92

 • Свободни места за 2. класиране – общо 13.

 • Подаване на заявления за участие във 2. класиране от 07.06.2019г. до 10.06.2019г.вкл. до 12:00ч.
 • График за работното време на комисията за прием на документите:
  • на 07.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.
  • на 10.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч.