104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, всички подадени заявления целодневно обучение са удовлетворени. Разпределение на групите:

- 2. клас три групи по 25 ученици, 2аб, 2ав, 2аг;

- 3.клас  три групи по 25 ученици, 3ав, 3бв, 3вг;

- 4.клас  две групи по 28 ученици, 4аб, 4вг.

Екипа на 104. ОУ

Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме Ви, че математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28 юни 2020 г. (неделя) от 09.00 ч. Училище координатор на състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, заявление за участие (по образец) и декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.

Заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие ще се приемат от 08.06.2020 г. до 24.06.2020 г. Информация за графика на подаване на заявленията на хартиен носител и възможностите за електронно подаване на заявленията може да намерите на сайта на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – https://smg.bg/.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2019/2020 г.

Уважаеми родители,

Списъци на приетите първокласници от 1.класиране можете да видите в електронната системата за прием в 1.клас и в училище в 17:00 часа.

Записване на учениците, приети на първо класиране в стая 107, ет 1.

Моля родителите да влизат в сградата с маски.

02.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

03.06.2020г.

от 14:00ч. до 17:00ч./ поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата /

04.06.2020г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

05.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме отново внимание, че заявления за явяване на изпит за проверка на способностите подават само учениците, желаещи да кандидатстват в училища по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Тези заявления не важат за кандидатстване в спортните училища, както и в училища по изкуствата и културата.

Тази година изпит за проверка на способностите е необходим за прием в паралелки в следните училища:

Изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

Музика: 144. СУ „Народни будители“;

Спорт: 28. СУ „Алеко Константинов“, 29. СУ „Кузман Шапкарев“ и 144. СУ „Народни будители“ (паралелка специалност „Български танци“).

Заявленията се подават в училищата, в които към момента се обучава ученикът в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите тук.