104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме Ви че:

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

2. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание  и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори  етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

Успех!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ,

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

След проведено интервю на 03.07.2019г. във връзка с назначаване на нови учители от 02.09.2019г., комисията избра следните кандидати:

  1. Велина Костова   - учител по немски език
  2. Елена Атанасова - учител по математика
  3. Силвия Цветина- учител ЦДО
  4. Величка Лабова   - учител ЦДО
  5. Таня Атанасова- учител ЦДО

Подадените заявления след 3-то класиране за прием в 1-ви клас на ученици за учебната 2019/2020г. са с входящи номера:

  1. ССР-1810-В/02.07.2019г.
  2. ССР-1887-В/03.07.2019г.
  3. ССР-1888-В/03.07.2019г.

Приети са и трите деца, едното над утвърдения прием за 1-ви клас в паралелка с близнаци.

Записването ще е на 04.07.2019г. и 05.07.2019г. от 08:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на 104 ОУ „Захари Стоянов“.

Учениците от 7. клас, подали заявление за НВО по Английски език, да се явят на 21.06.2019г. в 8:30 ч. 

Учебните занятия на учениците от 7. клас ще започнат в 10:30 ч. и ще се проведат по седмичното разписание за деня. 

 

Родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 24.06.2019г. от 18:00ч. В 17:30 в сградата на училището ще бъде обявено и разпределението им по паралелки.