104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме
1. Допустимо е родителите, на желаещите да участват  във втори етап на класирането ученици, да представят предварително попълненото заявление и без присъствието на място на ученика.
2. Напомняме, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

    3. На интернет страниците на училището е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

Абонамент за новини