104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

Списъци на приетите първокласници от 3.класиране можете да видите в електронната системата за прием в 1.клас линк https://104ou.priem1klas.eu/и в училище в 17:00 часа. За децата, приети от 4. група с 5 точки е теглен жребий в присъствието на комисия и родители.

Записване на учениците, приети на трето класиране в стая 107, ет 1.

Моля родителите да влизат в сградата с маски.

23.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

11:00 – 11:30ч. дезинфекция

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

24.06.2020г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

11:00 – 11:30ч. дезинфекция

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане, документи удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства/ брой точки/.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.