104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите тук.