104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Издавани документи


Заявление от родител за включване в група ЦДО

Заявление от родител за за отписване от група ЦДО

 

 Преминаване към обучение в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение в електронна среда  съгласно чл. 115а ал.3 от ЗПУО- до 30 дни

Заявление за преминаване в обучение в електронна среда  съгласно чл. 115а ал.4 т.3 от ЗПУО- по  желание на родителите 

Заявление за преминаване в обучение в електронна среда  съгласно чл. 115а ал.4 т.1 и т.2 от ЗПУО - по здравословни причини

Декларация от родител  при обучение в електронна среда

 

 

Административни услуги предоставяни от 104. ОУ тук

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за прием

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за промяна на оценка

Заявление за извиняване на отсъствия-3, 7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС