104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 иновативно

  • Цел на иновацията: Повишаванефункционалната грамотностуменията за работа в по-високите когнитивни нивамотивацията за учене и формиране на
  • дигитална грамотност и култура в мрежатачрез въвеждане на иновативни методи за преподаване в прогимназиалния етап на обучение в 104. основно училище „Захари Стоянов”
  • Период- 3 г
    • Идеята:

- Учениците:

Да развият ключови компетентности: компютърни умения и инициативност, предприемчивост и култура на oбщуване в дигиталното пространство чрез решаване на конкретни проблеми, като използват основните възможности на изучавания софтуер

Да интегрират знания от различни учебни дисциплини.

Да проверяват знанията си по нестандартен начин при пълноценно сътрудничество с различни специалисти.

Да придобиват опит в защитена среда и решават житейски казуси в обучението.

- Учителите:

Да придобият умения за работа с Оffice365 и да го използват в ежедневната си работа, като създават, предоставят и насочват учениците към материали, свърза-ни с учебното съдържание и материали за контрол и самоконтрол.

Да поставят и подпомагат решаването на изследователски задачи и насърчават креативността на учениците.

Да фасилитират решаването на проблем, изискващ познания по различни учебни предмети от ученически екипи.

Да получават качествена обратна връзка за нагласите и очакванията на учениците и родителите при избора на предмети от групи Б и В в училище.

          С благодарност на родителите и учениците, които ни подкрепиха в идеята и са редом с нас и учениците ни в нелекия ни път за реализирането ѝ.                                                        Благодарим Ви!             Виж тук.

 

Резултатиот проведената анкета:

Как избираме предмети за разширена и допълнителна подготовка?

2018/2019 година

5. клас ТУК

6.клас ТУК

 

-         Резултати от анкета „Моят облак“ - 2018/2019

  • ученици 5. клас тук
  • ученици 6. клас тук

-         Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходния тест 2017/2018     тук