104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 иновативно

 

  • Цел на иновацията: Повишаванефункционалната грамотностуменията за работа в по-високите когнитивни нивамотивацията за учене и формиране на
  • дигитална грамотност и култура в мрежатачрез въвеждане на иновативни методи за преподаване в прогимназиалния етап на обучение в 104. основно училище „Захари Стоянов”
  • Период- 3 г
    • Идеята:

- Учениците:

Да развият ключови компетентности: компютърни умения и инициативност, предприемчивост и култура на oбщуване в дигиталното пространство чрез решаване на конкретни проблеми, като използват основните възможности на изучавания софтуер

Да интегрират знания от различни учебни дисциплини.

Да проверяват знанията си по нестандартен начин при пълноценно сътрудничество с различни специалисти.

Да придобиват опит в защитена среда и решават житейски казуси в обучението.

- Учителите:

Да придобият умения за работа с Оffice365 и да го използват в ежедневната си работа, като създават, предоставят и насочват учениците към материали, свърза-ни с учебното съдържание и материали за контрол и самоконтрол.

Да поставят и подпомагат решаването на изследователски задачи и насърчават креативността на учениците.

Да фасилитират решаването на проблем, изискващ познания по различни учебни предмети от ученически екипи.

Да получават качествена обратна връзка за нагласите и очакванията на учениците и родителите при избора на предмети от групи Б и В в училище.

 

         Правила за работа с Office 365

          С благодарност на родителите и учениците, които ни подкрепиха в идеята и са редом с нас и учениците ни в нелекия ни път за реализирането ѝ.                                                        Благодарим Ви!             Виж тук.

 

  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2017/2018  тук
  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2018/2019тук
  • Сравнителен анализ на данните от входната и изходна анкета  „Моят облак“ - 2018/2019

 Резултатиот проведената анкета:

Как избираме предмети за разширена и допълнителна подготовка?“ 2018/2019 година

  ученици 5. клас ТУК                ученици 6.клас ТУК

  • Резултати от входна анкета „Моят облак“ - 2018/2019

           ученици 5. клас тук                   ученици 6. клас тук

  • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходния тест 2017/2018     тук

                          

Абонамент за новини