104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Първа сесия

Графикът е изготвен съгласно постъпилите молби за явяване на изпити за определяне на годишна оценка:

клас

изпит

Дата на провеждане

Начален час

Дата на изнасяне на резултатите

Място на изнасяне на резултатите

4

Човекът и природа

25.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

ИТ ЗИП

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

5

ИТ

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

Домашен бит и техника

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Технологии и предприемачество

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Музика

30.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Човекът и обществото

1.02.2019 г.

9:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

Изпитите се провеждат съгласно предоставените на учениците конспекти.

Информация за ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,

От началото на втория срок има възможност за включване на учениците в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

С цел проучването на желанията е необходимо попълването на анкетна карта.

Анкетна карта за ученици 1-4. клас ТУК

Анкетна карта за ученици 5-7. клас ТУК

Учениците ще получат анкетата на хартиен носител в училище

Анкетната карта се предава на класния ръководител до 17.01.2019 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

СЪОБЩЕНИЕ

           Ръководството на 104. ОУ „З. Стоянов” напомня на учениците, заявили желание да участват в Общинския кръг на олимпиадите по история и география , че трябва да се явят на 5.01.2019 г.:

- за олимпиадата по история  - на 5.01. 2019г./ събота/ в  8.45  ч. във фойаето на основната сграда на училището.  

- за олимпиадата погеография - на 5.01. 2019г./ събота/ в  12:15  ч. във фойаето на основната сграда на училището

На всички ученици пожелаваме успех и достойно представяне!     

Благотворителност

В навечерието на Коледа учениците от 7.а, 7.б, 7.в и 7.д клас инициираха коледна дарителска кампания за деца от социални домове. Родителите събраха 500 лева.

Със съдействието на фондация „ Дечица” и директора на защитено жилище в кв. Връбница събраните средства бяха насочени към нуждаещи се деца от четири дома в София. За децата от защитен дом в кв. Връбница бяха закупени дрехи, а останалите пари бяха дарени на фондация „ Дечица”, където ще бъдат използвани за културни дейности с деца от домовете. Средствата са изразходвани целенасочено и за тях са издадени съответните финансови документи.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, с обявената прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20.12.2018 г.и 21.12.2018г., особено в часовете 09:30 – 11:30 ч., Ви запознаваме със Заповед на министъра на образованието и науката - ТУК

 

 

 

Днес, 19.12.2018г., от 12:45ч.

се открива Коледният базар.

Тази година събраните средства ще бъдат изразходвани

за

изграждане на кътове за почивка и четене на третия етаж.
 
                  ЗАПОВЯДАЙТЕ!  ОЧАКВАМЕ ВИ!